Макіївка. Макіївська загальноосвітня школа І-ІІст. №56

 

Техніка безпеки та охорона праці в школі

       

 

 

 

ДОКУМЕНТИ  з охорони праці та безпеки життєдіяльності,ведення яких є обов'язковим у закладах освіти

 

 

 

1. План роботи загальноосвітньої школи (розділи, в яких звучить питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності).

 

2. Тематика та періодичність обговорення питань охорони праці на педагогічних радах.

 

3.Наявність паспорта санітарно-технічного стану загальноосвітньої школи.

4.Акти:

- готовності  школи до нового навчального року;

- наявність акту-дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

- про виконання розділу Охорона праці" колективного договору;

- за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю

 

5.Накази по школі:

- про створення служби охорони праці;

- про затвердження посадових обов'язків працюючих з питань охорони праці та інструкцій з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками школи та учнями в кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі і майданчику, заняттях ОЗВ ;

- про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці (склад комісії повинен мати посвідчення з охорони праці);

- про проведення навчання і перевірку знань педагогічних і технічних працівників з питань охорони праці.

 

6.Матеріали навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи по результатах перевірки знань ).

 

7.Інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу.

 

8.Інструкції з охорони праці для проведення інструктажів з учнями в кабінетах, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях з ОЗВ.

 

9.Функціональні обов'язки з питань охорони праці :

- відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;

- завідуючих майстернями, кабінетами;

- вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;

- керівників гуртків, класних керівників.

 

10.Колективний договір по охороні праці і акти про його виконання.

 

11.Наявність інструкцій або приблизного переліку питань для проведення інструктажів (вступного і первинного).

 

12.Журнали:

а/ реєстрації інструктажів з ОП і БЖД:

- вступного;

- первинного, повторного, позапланового та цільового;

- інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, при проведенні екскурсій та позашкільних, позакласних заходів;

- реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

- реєстрації інструкцій з охорони праці в школі;

- реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

- обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці.

 

13.Протоколи:

- випробування заземлюючого пристрою на опір розтікання електричного струму ;

- вимірювання опору ізоляції електричних провідників;

- перевірки засобів індивідуального захисту.

 

14.Документи про стан випробування котлів і систем опалювання.

 

15.Положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розслідування і облік нещасних випадків. Наявність бланків актів форми Н-1; Н-2; НВТ.

 

16.Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

17.Правила протипожежної безпеки. Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. Поетажні плани евакуації працюючих і учнів на випадок пожежі.

 

18.Наявність інструкцій з пожежної безпеки.

 

19.Розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі.

 

                                                           “ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

                                                                 Директор ЗОШ № 56

                                                         Сеньковська Т.І.

                                                                                                                                                                         

                                                                                 01.09. 2012р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛIННЯ

  ОХОРОНОЮ ПРАЦI У ЗОШ  №56

 

       Це  положення  визначає основнi завдання, функції  системи управлiння охороною працi та порядок їх реалiзацiї для подальшого підвищення  рiвня органiзацiї робiт iз забезпечення безпеки та умов праці у школi.

1. Загальнi положения

1.1. Система управлiння охороною працi (СУОП) регламентована нормативними  документами,  органiзацiйно оформлена планомiрна

 діяльність щодо здійснення  необхідних організаційних,технічних,санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на дотримання вимог охорони праці у школі.

1.2. Метою впровадження СУОП с пiдвищення ефективностi роботи iз забезпечення безпеки, зниження травматизму на основi рiшення комплексу завдань щодо створення безпечних та здорових умов працi, а також працездатностi педагогiчних працiвникiв пiд час роботи,  дотримання вимог охорони працi, пожежного режиму.

1.3. Процес управлiння охороною працi — це сукупнiсть дiй директора та вiдповiдальних працiвникiв з охорони працi щодо узгодження спiльної дiяльностi для досягнення безпечних умов працi та навчально-виховного процесу.

1.4. Об’єктом СУОП є умови працi та процеси їх формування на робочих мiсцях.

1.5. Управлiння охороною працi у школi здiйснюється директором школи.

1.6. Навчання, iнструктажi, документацiя, контроль за дотриманням вимог з охорони працi проводиться згiдно з наказом та посадовою iнструкцiєю.

1.7. Базою СУОП є:

• нормативно-технiчна документацiя, яка включає в себе системи стандартiв безпеки працi, норми i правила з охорони працi, Кодекс законiв про працю, Закон України «Про охорону працi»;

• директивна документацiя з охорони працi, яка включає  в себе накази, розпорядження, директиви та iнструктивнi листи вищих органiзацiй, накази директора школи, рiшення та приписи контролюючих органiв.

2. Завдання та функцii охорони працi у школi та iх реалiзацiя

2.1. Основними завданнями щодо забезпечення безпеки працi є:

• дотримання законодавства з охорони працi;

• забезпечення медичного контролю та оглядiв;

• навчання, iнструктажi та атестацiя;

• забезпечення безпечних та  здорових умов працi;

• забезпечення  безпечних умов пiд час експлуатацiї  навчальних  кабiнетiв, комп’ютерiв та технiчних засобiв навчання;

• забезпечення працiвникiв засобами iндивiдуального захисту

• забезиечення оптимальних режимiв працi, навчання.

 2.2. Для реалізації  завдань здiйснюються такi функцiї управлiння охороною працi у школi:

• планування робiт з охорони працi;

• навчання, атестації  та iнструктажi з безпеки житгєдiяльностi;

• контроль за станом охорони працi;

• облiк та аналiз нещасних випадкiв;

• стимулювання робiт з охорони працi.

З. Органiзацiя роботи з охорони працi

• Додержання обов’язкiв, прав та вiдповiдальностi працiвниками з безпеки працi на робочих мiсцях;

• виконання планiв робiт, наказiв, роэпоряджень, приписiв з охорони працi;

• органiзацiя пожежної  безпеки та виробничої санітарії.

4. Планування робiт з охорони працi

4.1. Метою планування  є  забезпечення безпеки  працi та навчання  на робочих мiсцях.

4.2. Планування робiт з охорони працi здiйснюється на основi:

• нормативної  документацiї з охорони працi;

• наказiв та вказiвок вищих та контролюючих органiв;

• рiшень робочих засiдань, заходiв з охорони працi колективного договору, заходiв, якi вказанi в актах розслiдування нещасних випадкiв;

• заходiв, якi розробленi за результатами перiодичних медичних оглядiв.

4.3. Планування робiт з охорони працi має бути перспективним. Основою перспективного планування є  „Комплексний план поліпшення  умов охорони працi ”.

4.4. 3 метою органiзацiї розробки комплексного плану по школi видається наказ директора, яким призначаються вiдповiдальнi виконавцi. 

4.5. Поточне планування здiйснюється на основi затвердженого плану за допомогою розробки документiв до колективного договору «Охорона працi», комплексних заходiв щодо полiпшення умов працi.

4.6. Вiдповiдальнiсть за проведения своєчасного ремонту, додержання правил експлуатації  навчальних кабiнетiв, майстерень, їх оформлення несе директор школи.

 5. Навчання працiвникiв питанням охорони працi

5.1. Усi прийнятi на роботу повиннi пройти навчання безпечним методам працi, а також вступний iнструктаж з охорони працi.

5.2. Повторнi iнструктажi мають бути проведенi з працiвниками два рази на рiк за спецiальною програмою з охорони працi.

5.3.   Навчання працiвникiв питанням охорони працi проводиться вiдповiдно до вимог державного Комiтету України з нагляду за охороною працi. 6.Контроль за станом охорони працi

6.1. Контроль за станом охорони працi здiйснює  директор школи та вiдповiдальнi особи згiдно з наказом.

6.2. Переглядати та затверджувати iнструкцiї з охорони працi за професiями i видами робiт потрiбно один раз у п'ять років.

7. Облiк, аналiз та оцiнка стану охорони працi

7.1. Облiк, оцiнка та аналiз стану охорони працi має на метi визначити рiвень безпеки працi та розробку рекомендацiй для прийнятгя рiшень директором школи.

7.2. Органiзацiю облiку та аналiзу стану охорони працi здiйснює  директор та вiдповiдальна особа згiдно з наказом по школi.

7.3. Директор школи два рази на рiк iнформує працiвникiв про виконання колективного договору.

8. Стимулювання робiт з охорони працi

8.1. Моральне та матерiальне стимулювання працiвникiв має проводитись директором школи за активну роботу щодо виконання вимог нормативних актiв з охорони працi та посадових iнструкцiй.

8.2. Щорiчно мають проводитися збори трудового колекгиву з охорони працi за пiдсумками  роботи за рiк.

9. Виховна робота з охорони працi

9.1. У колективi педпрацiвникiв та обслуговуючого персоналу школи повинна проводитися постiйна робота з виховання в кожного працiвника почутгя вiдповiдальностi за дотримання правил охорони працi, а також нетерпимого ставлення до порушення цих правил.

9.2. Основними формами виховної  роботи є:

• навчання учнiв та працiвникiв безпецi працi;

• дотримання правил, норм та iнструкцiй з охорони працi;

• застосування дисциплiнарних та матерiальних дiй до порушникiв у зв’язку з Кодексом законiв про працю та Законом «Про охорону працi».       

10. Пропаганда, агітація та інформаційне забезпечення у сфері охорони праці.

   У школі повинна бути організована пропаганда охорони праці, робота з проведення інформаційного забезпечення працівників (лекції, семінари тощо) з питань охорони праці.

 

Презентація  "Система роботи з питань ОП та БЖ у школі"

 

 

      

 

Відео "Заходи по правилам ТБ та ОБЖ в школ

 

 

 

 

Про стан роботи з охорони праці в школі

Доповідь на педагогічній раді
Макіївської загальноосвітньої школи І-ІІст. №56

Дата проведення. 05.01.2012р.

Тема. Стан і заходи по поліпшенню роботи педагогічного колективу з виконання вимог по охороні праці та техніки безпеки

Доповідач. Данько Т.А. уповноважена з організації роботи з охорони праці, вчитель інформатики

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи, медичного працівника Макаренко С.В., заступника директора з НВР Попової Л.О., завгоспа школи Кабацкової Р.Н, комісії з питань охорони праці: голова комісії Данько Т.А., члени комісії Образцова Г.Ю. відповідальна за безпеку дорожнього руху, Жердєва К.В. відповідальна за безпеку життєдіяльності, Вдовиченко О.А. відповідальна за пожежну безпеку. На початок 2011 / 2012 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно - технічного стану школи. На засіданні педради 30 серпня 2011 року затверджено план роботи школи на 2011/2012 навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності затверджені наказами по школі. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29 січня 1998р. У наказі по школі від 18 серпня 2011 року № 122 «Про організацію охорони праці в школі у 2011-2012 н.р.» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в школі тощо. Один раз на три роки за планом роботи школи проводиться навчання та перевірку знань працівників школи з питань охорони праці всього колективу школи та з безпеки життєдіяльності, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі. Навчання з питань охорони праці та відповідно перевірка знань можуть проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасних технічних засобів навчання. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за нормативними актами про охорону праці. Додержання яких входить до їх службових обов’язків. Формою перевірки є іспит, який проводиться зо екзаменаційним білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування. Результати перевірки оформлюються протоколом. Остання перевірка знань була проведена у 2010 році. У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи. На 01 вересня 2011 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу. Рекомендується проходити флюорографію в один день з медоглядом. Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради серпні 2011р., вересні 2011р. У жовтні 2011р проводилася перевірка техніки безпеки по кабінетам школи. У вересні 2011р. класними керівниками був проведен вступний інструктаж з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах. Учителями предметниками був проведен первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями у кожному кабінеті де навчальний процес повязан з застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів за межами території школи проводилися первинні інструктажі. Цільові інструктажі проводяться з працівниками (як наряд-допуск, розпорядження та інші документи) та учнями у разі організації масових заходів. Проводяться повторні інструктажі 1 раз на 6 місяців для всього колективу школи. Запасні ключі від усіх шкільних приміщень знаходяться у шкільного сторожа, завгоспа школи що зберігаються в її кабінеті. Протягом всього періоду, який аналізується, випадки невиробничого травматизму були 27.04.11р. у Харченко Людмили Олексіївни – розтягнення зв'язок лівої руки та у Сеньковської Тетяни Іванівни – перелом зі зміщенням лівої руки. Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах. Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання у 2010р. зі складанням акту. Заміри роблять 1 раз на 3 роки. Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною сестрою міської дитячої поліклініки №5. Учні 8А та 8Б класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Юнаки та дівчата 9 класу пройшли поглиблений медичний огляд із лабораторними дослідженнями . Щомісячно учні 1-9х класів проходять перевірку на педикульоз. Випадки захворюванням педикульозом в школі є -- 2 дитини. Проводиться профілактичне щеплення учнів. Для учнів школи Карпов 2 кл., Долгіх Л. 5 кл., Зайцев 6 кл., Кулеш 7 кл., Іскоростенський 9 кл. на підставі довідок ЛКК було організовано індивідуальне навчання. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

 

 

Билеты для проверки знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности, охраны труда должностных лиц.

 

Билет №1

1. Сфера действия Закона Украины «Об охране труда».

2. Понятие гигиены труда и производственной санитарии.

3. Категории техногенных аварий , порядок их расследования и учет.

4.Порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда должностных лиц   и специалистов.

 

Билет № 2

  1. Основные принципы государственной политики в области охраны труда.

2. Критерии оценки условий труда на производстве.

3. Медицинские осмотры. Нормативные акты по их организации и проведению.

4. План ликвидации аварий.

 

Билет № 3

1. Органы государственного управления охраной труда и их полномочия.

2. Статическое и наведенное напряжение.

3. Санитарно-бытовое обеспечение работников.

4.План предупреждения и план ликвидации аварий.

 

Билет № 4

1. Государственный надзор и общественный контроль за охраной труда.

2. Устройство промышленных электроустановок и их элементы

3. Расследование и учет пожаров, разработка мер по их предотвращению.

4. Обеспечение надзора за производственной средой

 

Билет № 5

1. Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности».

2. Распределение электроустановок по классам напряжения

3. Основные требования пожарной безопасности.

4. Организация высвобождения женщин и несовершеннолетних из вредных и тяжелых работ.

 

Билет № 6

1. Основные законодательные акты об охране труда.

2. Охранные зоны электросетей напряжением до и более 1000 В.

3. Основные причины пожаров

4. Оценка факторов повышенного риска для здоровья и жизни населения региона.

 

Билет № 7

1. Государственные межотраслевые и отраслевые нормативные акты об охране труда.

2. Классификация производственных помещений по опасности поражения работающих электрическим током

3. Порядок создания и работы пожарно-технической комиссии.

4. Особенности гигиены труда при использовании женского труда и труда несовершеннолетних.

 

Билет № 8

1. Нормативно-правовые документы по охране труда, действующие в Донецкой области.

2. Коллективные и индивидуальные средства защиты в электроустановках.

3. Обязанности руководителя предприятия и других должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности.

4. Организация и осуществление контроля за факторами производственной среды и трудового процесса

 

Билет № 9

1. Порядок и условия выдачи разрешений Госгорпромнадзора.

2. Меры безопасности при работе с электрифицированным инструментом.

3. Основные нормативные документы регламентирующие работу по обеспечению пожарной безопасности объектов

4. Основные вредные производственные факторы

 

Билет № 10

1. Аттестация рабочих мест на соответствие требованиям нормативных актов об охране труда.

2. Порядок выполнения работ в действующих электроустановках.

3. Локализация аварий, защита персонала от поражений, зданий и сооружений от разрушений.

4. Критерии оценки условий труда на производстве

 

 

Билет № 11

1. Льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия труда. Регулирование охраны труда в колдоговоре.

2. Требования к персоналу, который выполняет работы в действующих электроустановках.

3. Порядок составления сообщений о последствиях несчастных случаев.

4 .Теоретические основы механизма горения и взрыва.

 

 

Билет № 12

1. Комиссия по вопросам охраны труда и ее основные задачи.

2. Регистрация несчастных случаев и взятие на учет.

3. Виды профзаболеваний

4.Расследование несчастных случаев с учащимися во время учебно-воспитательного процесса. Оформление акта Н-Н.

Билет № 13

 

1. Сфера действия КЗоТ.

2. Порядок расследования , регистрация и учет профзаболеваний

3. Организация работы по безопасности жизнедеятельности в учебных заведениях.

4. Виды инструктажей по охране труда и порядок их проведения

Билет № 14

1.Закон Украины «О коллективных договорах».

2. Определение пригодности работника к данной работе, необходимость перевода на другую работу, восстановление работоспособности.

3. Идентификация потенциально опасных объектов и установок.

4. Категории техногенных аварий , порядок их расследования и учет. Причины аварий и ЧС.

Билет № 15

1. Продолжительность рабочего времени работников.

2. Единая государственная система предупреждения и реагирования на ЧС техногенного и природного характера. Органы управления ЕГС.

3. Ожоги, их классификация и оказание первой помощи.

4.Организация работы по охране труда в учебных заведениях.

Билет № 16

1. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Законом "Об охране труда" .

2. Ответственность за нарушение законов и нормативных актов об охране труда

3. Классификация причин несчастных случаев.

4. Первая помощь при повреждении позвоночника, костей таза, переломах, вывихах и растяжениях связок

Билет № 17

1. Труд женщин.

2. Положение о разработке инструкций по охране труда.

3. Классификация видов происшествий, которые привели к несчастным случаям.

4. Ожоги, их классификация и оказание первой помощи.

Билет № 18

1. Труд инвалидов.

2. Положение об обучении по вопросам об охране труда. Допуск к самостоятельной работе.

3.Составление и оформление акта по форме Н-1.

4. Виды электротравм и правила оказания первой помощи.

Билет № 19

1. Труд молодежи.

2. Порядок разработки и утверждения нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии.

3. Организация  расследования несчастных случаев происшедших на предприятии

4. Первая помощь при утоплении

Билет  № 20

1. Индивидуальные трудовые споры. Органы, которые рассматривают трудовые споры.

2. Перечень работ с повышенной опасностью и работ, для выполнения которых необходим профессиональный отбор

3. Методы пропаганды и агитации по охране труда. Состояние и динамика производственного травматизма в Украине.

4. Непрямой массаж сердца.

Билет  № 21

1. Порядок и сроки рассмотрения трудовых споров.

2. Должностные инструкции

3. Психофизиологические факторы условий труда. Алкоголизм и безопасность труда.

4. Искусственное дыхание

Билет № 22

1. Порядок наложения и выдачи штрафов на предприятии за нарушение нормативных актов об охране труда.

2. Организация, координация и финансирование работ по охране труда на производстве. Стимулирование работы по охране труда.

3. Роль трудового коллектива в обеспечении безопасности труда

4. Способы реанимации, подготовка потерпевшего к реанимации.

Билет № 23

1. Охрана труда как объект управления. Цель и задачи управления.

2. Приспособление человека к окружающим условиям в процессе труда и их влияние на безопасность труда.

3. Классификация кровотечений. Средства остановки кровотечения.

4. Понятие техногенной опасности .Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.

 

Билет № 24

1. Структурно-функциональная схема управления охраной труда.

2. Порядок сообщения о несчастных случаях.

3. Понятие первой помощи. Первая помощь при кровотечениях.

4. Уровни ЧС, их классификация и методика оценки

 

 

 

 

Билет №1

 

1. Действие настоящего Закона распространяется на всех юридических и физических лиц, которые в соответствии с законодательством использует наемный труд и на всех работающий. Охрана труда - это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в условиях трудовой деятельности.

Работодатель - владелец предприятия, организации или уполномоченный им орган, независимо от форм собственности, вида деятельности, хозяйствования, и физическое лицо, использующее наемный труд.

Работник - лицо, работающее на предприятии, в организации, учреждении и исполняющее обязанности или функции согласно трудовому договору

Законодательство об охране труда состоит из настоящего Закона, Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности" и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

Если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины об охране труда, применяются нормы международного договора.

Государственная политика в области охраны труда определяется в соответствии с Конституцией Украины Верховной Радой Украины и направлена на создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда, предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Государственная политика в области охраны труда базируется на принципах:

приоритета жизни и здоровья работников, полной ответственности работодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда;

повышения уровня промышленной безопасности путем обеспечения сплошного технического контроля за состоянием производств, технологий и продукции, а также содействия предприятиям в создании безопасных и безвредных условий труда;

комплексного решения задач охраны труда на основе общегосударственной, отраслевых, региональных программ по этому вопросу и с учетом других направлений экономической и социальной политики, достижений в области науки и техники и охраны окружающей среды;

социальной защиты работников, полного возмещения ущерба лицам, потерпевшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

установления единых требований по охране труда для всех предприятий и субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности;

адаптации трудовых процессов к возможностям работника с учетом его здоровья и психологического состояния;

использования экономических методов управления охраной труда, участия государства в финансировании мероприятий по охране труда, привлечения добровольных взносов и других поступлений на эти цели, получение которых не противоречит законодательству;

информирования населения, проведения обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации работников по вопросам охраны труда;

обеспечения координации деятельности органов государственной власти, учреждений, организаций, объединений граждан, решающих проблемы охраны здоровья, гигиены и безопасности труда, а также сотрудничества и проведения консультаций между работодателями и работниками (их представителями), между всеми социальными группами при принятии решений по охране труда на местном и государственном уровне;

использования мирового опыта организации работы по улучшению условий и повышения безопасности труда на основе международного сотрудничества.

 

2 Гигиена труда - раздел медицинской науки, изучающий воздействие трудового процесса и социальной среды на организм работников. Предметом исследования гигиены труда являются санитарно-гигиенические условия труда. Основной задачей гигиены труда является предупреждение воздействия неблагоприятных факторов на здоровье и трудоспособность работников.

Под производственной санитарией подразумевается система технических и гигиенических мероприятий, выполнение которых способствует обеспечению на производстве здоровых условий труда.

Задачами производственной санитарии являются устранение явлений, оказывающих вредное влияние на здоровье трудящихся, проведение мероприятий по санитарно-технической охране труда, обеспечение личной гигиены работающих, создание здорового режима труда, предупреждение профессиональных заболеваний.

Для обеспечения успешного решения этих задач необходимо организовать производственный процесс и труд человека таким образом, чтобы наряду с повышением технологической эффективности производства на рабочем месте были созданы условия, позволяющие отодвинуть порог утомляемости, снизить нагрузку на организм работающего и сделать труд более творческим, доставляющим радость и эмоциональное удовлетворение. Правильная организация производства и труда требует систематического повышения технической культуры производства и культуры труда. Эти два мероприятия являются обязательными условиями, обеспечивающими повышение производственной санитарии и гигиены труда.

 

3 рупные аварии и катастрофы на объектах могут воз-никать в результате стихийного бед-ствия, а также нарушения технологии производства, правил эксплуатации различных машин, оборудования и ус-тановленных мер безопасности. Их воздействия подобны стихийным бед-ствиям.

 

Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение про-цесса производства на промышленном предприятии, транспорте, других объ-ектах, приводящие к повреждению или уничтожению материальных ценнос-тей.

 

Под катастрофой понимают вне-запное бедствие; событие, влекущее за собой трагические последствия. Ка-тастрофы сопровождаются разрушени-ем зданий различных сооружений, уничтожением материальных ценно-стей и гибелью людей.

 

Наиболее опасным следствием крупных аварий и катастроф являются пожары и взрывы. В ряде случаев, особенно на предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленно-сти, аварии вызывают загазованность атмосферы, разлив нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и сильнодейст-вующих ядовитых веществ. Аварии и катастрофы могут быть на железнодо-рожном, воздушном и водном транс-порте, а также в результате обруше-ния при строительстве и монтаже со-оружений и конструкций различных объектов.

 

Основы использования формирова-ний при стихийных бедствиях, крупных авариях и катастрофах. Для лик-видации последствий, вызванных сти-хийными бедствиями, могут привле-каться как формирования общего на-значения, так и формирования служб ГО. В отдельных случаях помимо ука-занных формирований могут привле-каться воинские части ГО и Вооружен-ных Сил РФ.

 

Основная задача формирований при ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и ката-строф--спасение людей и материаль-ных ценностей. Характер и порядок действий формирований при выполне-нии этой задачи зависят от вида сти-хийного бедствия, аварии или ката-строфы, сложившейся обстановки, количества и подготовленности привле-каемых сил гражданской обороны, вре-мени года и суток, погодных условий и других факторов.

 

Успех действий формирований во многом зависит от своевременной ор-ганизации и проведения разведки и уче-та конкретных условий обстановки.

 

В районах стихийных бедствий раз-ведка определяет: границы очага бед-ствия и направления его распростра-нения, объекты и населенные пункты, которым угрожает непосредственная опасность, места скопления людей, пу-ти подхода техники к местам работ, состояние поврежденных зданий и со-оружений, а также наличие в них по-раженных людей, места аварий на коммунально-энергетических сетях, объем спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

 

При крупных авариях и катастро-фах разведка уточняет степень и объем разрушений и возможность проведе-ния работ без средств индивидуальной защиты, возможность обрушения зда-ний и сооружений, которые могут по-влечь за собой увеличение размера аварии или катастрофы, места скопле-ния людей и степень угрозы для их жизни, а также состояние коммуналь-но-энергетических сетей и транспорт-ных коммуникаций.

 

Разведку ведут разведывательные группы и звенья. В состав разведыва-тельных формирований рекомендуется включать специалистов, знающих рас-положение объекта и специфику про-изводства. Если в районе предстоящих действий могут быть сильнодействую-щие ядовитые вещества, то в состав разведывательных формирований не-обходимо включать специалистов-хи-миков и медицинских работников.

 

В связи с внезапностью возникно-вения стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф оповещение лич-ного состава формирований, их уком-плектование, создание группировки проводятся в короткие сроки.

 

В первый эшелон группировки сил обычно включаются формирования объектов, где произошли бедствия, а во второй -- формирования соседних объектов (районов). Выдвижение фор-мирований из районов сбора в район действий осуществляется на макси-мально возможных скоростях.

 

В районах стихийных бедствий и местах крупных аварий спасательные работы в первую очередь проводят с целью предупреждения возникновения катастрофических последствий, бедст-вий (аварий), предотвращения возник-новения вторичных причин, которые могут вызвать гибель людей и матери-альных ценностей. Командиры формирований должны постоянно знать обстановку в районе работ и в соответствии с ее изменени-ем уточнять или ставить новые задачи подразделениям.

 

После выполнения поставленных задач формирования выводятся в рай-он постоянного расквартирования.

 

4. Працівники під час  прийняття  на  роботу  і  в  процесі роботи,  а  також  учні,  курсанти,  слухачі  та  студенти під час трудового і професійного навчання  проходять  на  підприємстві  за рахунок  роботодавця  інструктажі,  навчання  та перевірку знань з питань охорони  праці,  надання  першої  допомоги  потерпілим  від нещасних  випадків,  а  також  правил  поведінки у разі виникнення аварії.

     3.2. На  підприємствах  на  основі  Типового   положення,   з урахуванням  специфіки  виробництва  та  вимог нормативно-правових актів з охорони праці,  розробляються і затверджуються  відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань  з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

     3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників,  у тому числі під час  професійної  підготовки, перепідготовки   та   підвищення   кваліфікації   на  підприємстві здійснюють працівники служби кадрів  або  інші  спеціалісти,  яким роботодавцем доручена організація цієї роботи.

     3.4. Навчання  з  питань охорони праці в частині  організації навчального процесу (матеріально-технічне забезпечення, формування навчальних  груп,  розробка навчально-тематичних планів і програм, форм  навчальної  документації  та  порядок   їх   ведення   тощо) здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

{  Пункт  3.4  в  редакції  Наказу  Державного  комітету України з промислової  безпеки,  охорони  праці та гірничого  нагляду  N 273 ( z1334-07 ) від 16.11.2007 }

     3.5. Навчання з питань  охорони  праці  може  проводитись  як традиційними  методами,  так  і  з  використанням  сучасних  видів навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних    засобів   навчання:   аудіовізуальних,   комп'ютерних

навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

     3.6. Особи,  яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною  безпекою,  повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).  Працівники,  зайняті  на  роботах  з підвищеною   пожежною   небезпекою,  один  раз  на  рік  проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної  безпеки, а   посадові   особи  до  початку  виконання  своїх  обов'язків  і періодично (один раз на три роки) проходять навчання  і  перевірку знань з питань пожежної безпеки.

     3.7. Особи,   які  суміщують  професії,  проходять  навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони  праці  як  з  їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом.

     3.8. Перед   перевіркою  знань  з  питань  охорони  праці  на підприємстві  для  працівників  організується  навчання:   лекції, семінари та консультації.

     3.9. Перевірка  знань  працівників  з  питань  охорони  праці проводиться  за  нормативно-правовими  актами  з  охорони   праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

     3.10. Перевірка  знань  працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією  з  перевірки  знань  з  питань охорони   праці   (далі   -   комісія)  підприємства,  склад  якої затверджується наказом керівника.  Головою  комісії  призначається керівник підприємства або його заступник,  до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці,  а в разі потреби створення  комісій  в  окремих структурних підрозділах їх очолюють керівник відповідного підрозділу чи його заступник.

     До складу  комісії  підприємства  входять  спеціалісти служби охорони  праці,  представники  юридичної,  виробничих,   технічних служб,   представник   профспілки   або   вповноважена   найманими працівниками особа з  питань  охорони  праці.  До  складу  комісії

підприємства  можуть  залучатися страхові експерти з охорони праці відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань України та  викладачі  охорони  праці,  які  проводили навчання.

     Участь представника  спеціально  вповноваженого  центрального органу  виконавчої  влади  з  нагляду  за  охороною праці або його територіального управління у складі комісії обов'язкова  лише  під час   первинної   перевірки   знань   з  питань  охорони  праці  в працівників,  які  залучаються  до  виконання   робіт   підвищеної небезпеки.

     Комісія вважається правочинною,  якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

     3.11. Усі  члени  комісії  у  порядку,  установленому Типовим положенням,  повинні пройти навчання та перевірку знань  з  питань охорони праці.

     3.12. Перелік  питань  для  перевірки  знань  з охорони праці працівників,  з  урахуванням  специфіки  виробництва,  складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

     3.13. Формою   перевірки   знань   з   питань  охорони  праці працівників є тестування,  залік або іспит. Тестування проводиться комісією   за   допомогою   технічних  засобів  (автоекзаменатори, модульні  тести  тощо),  залік  або  іспит  -  за  екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

     3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці на своєму підприємстві,  видача посвідчень  є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

     3.16. При  незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом  одного  місяця  повинні  пройти повторне навчання і повторну перевірку знань.

     3.17. Не  допускаються  до  роботи  працівники,  у тому числі посадові особи,  які не пройшли навчання,  інструктаж і  перевірку знань з питань охорони праці.

     3.18. Організаційне  забезпечення роботи комісії (організація проведення перевірки знань з  питань  охорони  праці,  оформлення, облік і зберігання протоколів перевірки знань,  оформлення і облік посвідчень  про  перевірку   знань   з   питань   охорони   праці) покладається  на суб'єкт господарювання, яким проводилось навчання з  питань  охорони  праці.  Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

     3.19. Відповідальність    за    організацію    і   здійснення інструктажів,  навчання та перевірки знань  працівників  з  питань охорони праці покладається на роботодавця.

    

Билет 2

 

1.Государственная политика в области охраны труда базируется на принципах:

приоритета жизни и здоровья работников, полной ответственности работодателя за создание надлежащих, безопасных и здоровых условий труда;

повышения уровня промышленной безопасности путем обеспечения сплошного технического контроля за состоянием производств, технологий и продукции, а также содействия предприятиям в создании безопасных и безвредных условий труда;

комплексного решения задач охраны труда на основе общегосударственной, отраслевых, региональных программ по этому вопросу и с учетом других направлений экономической и социальной политики, достижений в области науки и техники и охраны окружающей среды;

социальной защиты работников, полного возмещения ущерба лицам, потерпевшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

установления единых требований по охране труда для всех предприятий и субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности и видов деятельности;

адаптации трудовых процессов к возможностям работника с учетом его здоровья и психологического состояния;

 

использования экономических методов управления охраной труда, участия государства в финансировании мероприятий по охране труда, привлечения добровольных взносов и других поступлений на эти цели, получение которых не противоречит законодательству;

информирования населения, проведения обучения, профессиональной подготовки и повышения квалификации работников по вопросам охраны труда;

обеспечения координации деятельности органов государственной власти, учреждений, организаций, объединений граждан, решающих проблемы охраны здоровья, гигиены и безопасности труда, а также сотрудничества и проведения консультаций между работодателями и работниками (их представителями), между всеми социальными группами при принятии решений по охране труда на местном и государственном уровне;

использования мирового опыта организации работы по улучшению условий и повышения безопасности труда на основе международного сотрудничества.

 

2 Производственная среда рабочего помещения определяется комплексом факторов. Наличие этих факторов (вредностей) в рабочей среде может повлиять не только на состояние организма, но и на производительность, качество, безопасность труда, привести к снижению работоспособности, вызвать функциональные изменения в организме и профессиональные заболевания.

Вредности можно разделить на две группы:

1. Вредности, обусловленные метеорологическими условиями.

2. Вредности, обусловленные внешней производственной средой (газ, пыль, пары, ионизирующие излучения и т.д.)

Согласно „Гигиенической классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса”, условия труда подразделяются на 4 класса:

1-й класс - оптимальные условия труда. Это такие условия труда, при которых сохраняется не только здоровье работающих, но создаются условия для поддержания высокой трудоспособности;

2-й класс - допустимые условия труда. Это такие условия, при которых существуют негативные факторы, но их значение не превышает установленных гигиенических норм на рабочем месте. При этом, возможные изменения функционирования организма за период работы или в периоды отдыха не оказывают влияния на состояние здоровья работающих и не сказываются на потомстве в ближайшие или отдаленные периоды;

3-й класс - вредные условия труда. На рабочем месте существуют вредные факторы, которые превышают допустимые нормы и способны вызвать изменения в состоянии здоровья работников или повлиять на будущее поколение;

4-й класс - опасные (экстремальные) условия труда. Условия труда, при которых наличие вредных факторов создают постоянный риск и в течение смены у работников могут вызвать острые отравления, профессиональные заболевания, инвалидность.

Согласно ДСТУ 2293-93 гигиенический норматив - это количественный показатель, характеризующий оптимальный или допустимый уровень физических, химических, биологических факторов окружающей и производственной среды.

Принципы гигиенического нормирования основываются на качественном различении групп факторов. Одну группу составляют факторы, с которыми человек всегда ранее соприкасался - такие как микроклимат, освещенность. К определенному уровню их в окружающей среде и к колебаниям этого уровня в относительно широких пределах человек давно адаптирован и вне этих факторов его существование просто невозможно. В этой группе должно устанавливаться оптимальные и допустимые значения уровней их воздействия. Принципиально другую группу составляют факторы, которые появились вследствие техногенных воздействий и в отношении их механизмы адаптации человека не сформировались - промышленные химические вещества, синтезированные человеком, лазерное излучение, искусственные освещение и радиация, шум, вибрация и др. В этой группе устанавливаются преимущественно допустимые значения уровней их воздействия.

 

3 Работодатель обязан за свои средства обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при приеме на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть необходимость в профессиональном отборе, ежегодного обязательного медицинского осмотра лиц в возрасте до 21 года. По результатам периодических медицинских осмотров в случае необходимости работодатель должен обеспечить проведение соответствующих оздоровительных мероприятий. Медицинские осмотры проводятся соответствующими учреждениями здравоохранения, работники которых несут ответственность согласно законодательству за соответствие медицинского заключения фактическому состоянию здоровья работника. Порядок проведения медицинских осмотров определяется специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Работодатель имеет право в установленном законом порядке привлечь работника, уклоняющегося от прохождения обязательного медицинского осмотра, к дисциплинарной ответственности, а также обязан отстранить его от работы без сохранения заработной платы.

Работодатель обязан обеспечить за свой счет внеочередной медицинский осмотр работников:

по заявлению работника, если он считает, что ухудшение состояния его здоровья связано с условиями труда;

по своей инициативе, если состояние здоровья работника не позволяет ему выполнять свои трудовые обязанности.

За время прохождения медицинского осмотра за работниками сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

 

4 1.1. Планы ликвидации аварий (ПЛА) разрабатываются на поднадзорных органам госгортехнадзора организациях по хранению, переработке и использованию растительного сырья для всех участков, цехов, отделений, где возможны аварийные ситуации, связанные с взрывами и пожарами в оборудовании, силосах, производственных помещениях и сооружениях, и которые способны привести к разрушению технологического оборудования, зданий, сооружений, к травмированию и гибели людей.

1.2. ПЛА разрабатываются с целью выявления всех возможных аварий, их развития, и разработки соответствующих мероприятий по их предупреждению, локализации и ликвидации, а также с целью конкретизации действий производственного персонала и применения технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития в пределах цеха, объекта, организации, близлежащей территории и по защите людей от поражающих воздействий.

1.3. Обязанность за своевременное и правильное составление ПЛА и соответствие их действительному положению в производстве возлагается на главного инженера.

ПЛА разрабатываются для объектов организации и утверждаются главным инженером, являющимся ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

1.4. Не реже 1 раза в 3 года ПЛА пересматриваются комиссией, в состав которой включаются главный инженер (председатель), главные специалисты, инженер по промышленной безопасности (охране труда), руководители соответствующих цехов и объектов, начальник пожарной охраны.

При реконструкции, техперевооружении или изменениях в технологии, при появлении дополнительных данных, выявленных при обследовании поднадзорной организации или расследовании аварий на аналогичных объектах и показывающих несоответствие мероприятий плана фактическому положению, в ПЛА вносятся в десятидневный срок соответствующие изменения и дополнения.

При утверждении и пересмотре ПЛА должны быть представлены и приложены к ним:

а) акты проверки наличия и исправности средств противопожарного оборудования, средств пожаротушения и средств для спасения людей;

б) акты об исправности запасных выходов из цехов и отделений;

в) акты проверки исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи;

г) акты проверки наличия и исправности оборудования и приборов, предусмотренные Рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности силосов и бункеров на поднадзорных организациях по хранению, переработке и использованию растительного сырья.

ПЛА и все последующие его изменения согласовываются с региональными органами госгортехнадзора.

1.5. В ПЛА должны быть включены следующие основные разделы:

1.5.1. Оперативная часть (приложение 1).

1.5.2. Распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварий, порядок их действий (приложение 2).

1.5.3. Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии, взрыве, пожаре (приложение 3).

1.6. К плану ликвидации аварий должны прилагаться:

1.6.1. Планы помещений производственных цехов с расположением основного оборудования и с указанием входов и выходов в производственных помещениях, мест расположения средств пожаротушения, пожарных извещателей, телефонов, инструментов, используемых в случае аварии.

1.6.2 Схема расположения основных коммуникаций с указанием мест расположения рубильников, задвижек, вентилей и других устройств, предусматриваемых в мероприятиях ПЛА.

1.6.3. Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, и исполнителей, а также список членов добровольной пожарной дружины с указанием их домашних адресов, служебных и домашних телефонов.

1.6.4. Перечень средств индивидуальной защиты для спасения людей и ликвидации аварий, необходимых инструментов и материалов с указанием мест их хранения.

1.7. ПЛА должны находиться у главного инженера, диспетчера, начальника пожарной охраны организации.

У руководителей производственных цехов (объектов), начальников смен, сменных мастеров должны находиться выписки из соответствующих разделов ПЛА. В ПЛА должно быть указано место их хранения.

1.8. Не реже одного раза в год по оперативной части ПЛА должны проводиться учебные тревоги по графику и планам, утвержденным главным инженером.

План проведения учебных тревог разрабатывается совместно с начальниками цехов, участков.

1.9. План ликвидации аварии и изменения к нему должны быть изучены всеми специалистами, производственным персоналом, членами добровольной пожарной дружины. Работники организации должны быть под расписку ознакомлены с ПЛА в части, определяющей их действия в условиях аварии.

 

Билет 3

 

1 Государственное управление охраной труда осуществляют:

Кабинет Министров Украины;

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по надзору за охраной труда;

министерства и другие центральные органы исполнительной власти;

Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Кабинет Министров Украины:

обеспечивает реализацию государственной политики в области охраны труда;

представляет на утверждение Верховной Радой Украины общегосударственную программу улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды;

направляет и координирует деятельность министерств, других центральных органов исполнительной власти по созданию безопасных и здоровых условий труда и надзора за охраной труда;

устанавливает единую государственную статистическую отчетность по вопросам охраны труда.

С целью координации деятельности органов государственного управления охраной труда создается Национальный совет по вопросам безопасной жизнедеятельности населения, который возглавляет вице-премьер-министр Украины.

Министерства и другие центральные органы исполнительной власти:

проводят единую научно-техническую политику в области охраны труда;

разрабатывают и реализуют отраслевые программы улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды с участием профсоюзов;

осуществляют методическое руководство деятельностью предприятий отрасли по охране труда;

заключают с соответствующими отраслевыми профсоюзами соглашения по вопросам улучшения условий и безопасности труда;

участвуют в разработке и пересмотре нормативно-правовых актов по охране труда;

организуют обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;

создают при необходимости аварийно-спасательные службы, осуществляют руководство их деятельностью, обеспечивают исполнение других требований законодательства, регулирующего отношения в сфере спасательного дела;

осуществляют ведомственный контроль за состоянием охраны труда на предприятиях отрасли.

Для координации, совершенствования работы по охране труда и контроля за этой работой в министерствах и других центральных органах исполнительной власти создаются структурные подразделения по охране труда.

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам труда и социальной политики обеспечивает проведение государственной экспертизы условий труда с привлечением служб санитарного эпидемиологического надзора специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в области здравоохранения, определяет порядок и осуществляет контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест относительно их соответствия нормативно-правовым актам по охране труда.

Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по надзору за охраной труда:

осуществляет комплексное управление охраной труда на государственном уровне, реализует государственную политику в этой области и осуществляет контроль за исполнением функции государственного управления охраной труда министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления;

разрабатывает при участии министерств, других центральных органов исполнительной власти, Фонда социального страхования от несчастных случаев, всеукраинских объединений работодателей и профсоюзов общегосударственную программу улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды и контролирует ее выполнение;

осуществляет нормотворческую деятельность, разрабатывает и утверждает правила, нормы, положения, инструкции и другие нормативно-правовые акты по охране труда или изменения в них;

координирует работу министерств, других центральных органов власти, Совета министров Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов местного самоуправления, предприятий, других субъектов предпринимательской деятельности в области безопасности, гигиены труда и производственной среды;

получает бесплатно от министерств, других центральных органов исполнительной власти, Совета министров Автономной Республики Крым, местных государственных администраций, органов статистики, предприятий, других субъектов предпринимательской деятельности сведения и информацию, необходимые для выполнения возложенных на него задач;

участвует в международном сотрудничестве и в организации выполнения международных договоров, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, по вопросам безопасности, гигиены труда и производственной среды, изучает, обобщает и распространяет мировой опыт по этим вопросам, разрабатывает и подает в установленном порядке предложения по усовершенствованию и постепенному приближению действующего законодательства об охране труда к соответствующим международным и европейским нормам.

Решения, принятые специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда в пределах его компетенции, обязательны для выполнения всеми министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, Советом министров Автономной Республики Крым, местными государственными администрациями, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, которые в соответствии с законодательством использует наемный труд.

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:

утверждают целевые региональные программы улучшения состояния безопасности, условий труда и производственной среды, а также мероприятия по охране труда в составе программ социально-экономического и культурного развития регионов;

принимают решения по созданию коммунальных аварийно-спасательных служб для обслуживания соответствующих территорий и объектов коммунальной собственности.

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов обеспечивают надлежащее содержание, эффективную и безопасную эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящихся в коммунальной собственности соответствующих территориальных громад, соблюдение требований по охране труда работников, занятых на этих объектах.

Для исполнения функций, указанных в части второй настоящей статьи, сельский, поселковый, городской совет создает в составе своего исполнительного органа соответствующее подразделение назначает специалиста по охране труда.

 

2 статического электричества (СЭ) на теле человека происходит при его трении о синтетическую одежду, обшивку дивана или полимерные напольные покрытия при ходьбе, вставании со стула и т. д.. При этом электростатический заряд человека обусловлен трением или контактом двух материалов, один из которых должен быть хорошим диэлектриком (напольное полимерное покрытие, синтетическая одежда, обшивка дивана). Использование в помещениях напольных покрытий с высокими значениями удельного объёмного сопротивления приводит к значительной электризации человека.

 

3.10. Санитарно-бытовое обеспечение работников

 

Санитарно-бытовое обеспечение работников возлагается на работодателя и регламентируется СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания". В состав санитарно-бытовых помещений входят: гардеробные, душевые, умывальные, уборные, комнаты гигиены женщин, курительные, места для размещения полудушей, сауны, устройства питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, стирки ее и др.

Предусматривается три способа организации хранения специальной и повседневной одежды:

попеременное в одном отделении шкафа;

в разных отделениях шкафа в одном помещении;

в разных помещениях.

Для хранения одежды предусматриваются следующие виды оборудования: запираемые (закрытые) шкафы, открытые шкафы и вешалки.

В зависимости от списочной численности работающих и группы производственных процессов гардеробные могут быть общительными для всех групп производственных процессов или отдельными для каждой из групп.

В случае, когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производить после каждой смены, вместо гардеробных предусматриваются раздаточные спецодежды.

Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств определяется по численности работающих в смене или этой смены, одновременно оканчивающих работу с учетом группы производственного процесса. Душевые оборудуются кабинами открытого или закрытого типа.

Помещения для личной гигиены женщин предназначены для проведения гигиенических процедур. Они оборудуются биде со смесителями горячей и холодной воды, умывальником со смесителями горячей и холодной воды, бачком для мусора, крючками для одежды и белья, скамьей , индивидуальными кабинами.

Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и регулярно проветриваться.

Гардеробные, раздевальные, душевые и другие санитарно-бытовые помещения и устройства должны периодически подвергаться дезинфекции.

Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчетное число работников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, регламентируются вышеуказанным СНиП.

Состав санитарно-бытовых помещений для различных видов производства, а также их устройство, размеры и оборудование должны соответствовать нормативу санитарных характеристик групп производственных процессов.

В санитарно-бытовых помещениях (умывальные, душевые кабины и т.п.) должно находиться мыло и другие моющие средства.

Использование бытовых помещений не по назначению запрещается.

В производственных помещениях при необходимости должна быть доброкачественная питьевая вода. Все элементы питьевого водоснабжения должны находится в исправном состоянии, обеспечивающем доброкачественность воды и непрерывность водоснабжения.

Работники в горячих цехах должны обеспечивать газированной подсоленной водой с содержанием до 5 г поваренной соли на один литр воды.

 

41.1. Планы ликвидации аварий (ПЛА) разрабатываются на поднадзорных органам госгортехнадзора организациях по хранению, переработке и использованию растительного сырья для всех участков, цехов, отделений, где возможны аварийные ситуации, связанные с взрывами и пожарами в оборудовании, силосах, производственных помещениях и сооружениях, и которые способны привести к разрушению технологического оборудования, зданий, сооружений, к травмированию и гибели людей.

1.2. ПЛА разрабатываются с целью выявления всех возможных аварий, их развития, и разработки соответствующих мероприятий по их предупреждению, локализации и ликвидации, а также с целью конкретизации действий производственного персонала и применения технических средств по локализации аварий на соответствующих стадиях их развития в пределах цеха, объекта, организации, близлежащей территории и по защите людей от поражающих воздействий.

1.3. Обязанность за своевременное и правильное составление ПЛА и соответствие их действительному положению в производстве возлагается на главного инженера.

ПЛА разрабатываются для объектов организации и утверждаются главным инженером, являющимся ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

1.4. Не реже 1 раза в 3 года ПЛА пересматриваются комиссией, в состав которой включаются главный инженер (председатель), главные специалисты, инженер по промышленной безопасности (охране труда), руководители соответствующих цехов и объектов, начальник пожарной охраны.

При реконструкции, техперевооружении или изменениях в технологии, при появлении дополнительных данных, выявленных при обследовании поднадзорной организации или расследовании аварий на аналогичных объектах и показывающих несоответствие мероприятий плана фактическому положению, в ПЛА вносятся в десятидневный срок соответствующие изменения и дополнения.

При утверждении и пересмотре ПЛА должны быть представлены и приложены к ним:

а) акты проверки наличия и исправности средств противопожарного оборудования, средств пожаротушения и средств для спасения людей;

б) акты об исправности запасных выходов из цехов и отделений;

в) акты проверки исправности аварийного освещения, аварийной сигнализации и связи;

г) акты проверки наличия и исправности оборудования и приборов, предусмотренные Рекомендациями по обеспечению пожарной безопасности силосов и бункеров на поднадзорных организациях по хранению, переработке и использованию растительного сырья.

ПЛА и все последующие его изменения согласовываются с региональными органами госгортехнадзора.

1.5. В ПЛА должны быть включены следующие основные разделы:

1.5.1. Оперативная часть (приложение 1).

1.5.2. Распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварий, порядок их действий (приложение 2).

1.5.3. Список должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварии, взрыве, пожаре (приложение 3).

1.6. К плану ликвидации аварий должны прилагаться:

1.6.1. Планы помещений производственных цехов с расположением основного оборудования и с указанием входов и выходов в производственных помещениях, мест расположения средств пожаротушения, пожарных извещателей, телефонов, инструментов, используемых в случае аварии.

1.6.2 Схема расположения основных коммуникаций с указанием мест расположения рубильников, задвижек, вентилей и других устройств, предусматриваемых в мероприятиях ПЛА.

1.6.3. Список лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом, и исполнителей, а также список членов добровольной пожарной дружины с указанием их домашних адресов, служебных и домашних телефонов.

1.6.4. Перечень средств индивидуальной защиты для спасения людей и ликвидации аварий, необходимых инструментов и материалов с указанием мест их хранения.

1.7. ПЛА должны находиться у главного инженера, диспетчера, начальника пожарной охраны организации.

У руководителей производственных цехов (объектов), начальников смен, сменных мастеров должны находиться выписки из соответствующих разделов ПЛА. В ПЛА должно быть указано место их хранения.

1.8. Не реже одного раза в год по оперативной части ПЛА должны проводиться учебные тревоги по графику и планам, утвержденным главным инженером.

План проведения учебных тревог разрабатывается совместно с начальниками цехов, участков.

1.9. План ликвидации аварии и изменения к нему должны быть изучены всеми специалистами, производственным персоналом, членами добровольной пожарной дружины. Работники организации должны быть под расписку ознакомлены с ПЛА в части, определяющей их действия в условиях аварии.

 

Билет 4

 

1Государственный надзор за соблюдением законов и других нормативно-правовых актов об охране труда осуществляют:

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по надзору за охраной труда;

специально уполномоченный государственный орган по вопросам радиационной безопасности;

специально уполномоченный государственный орган по вопросам пожарной безопасности;

специально уполномоченный государственный орган по вопросам гигиены труда.

Органы государственного надзора не зависят от каких бы то ни было хозяйственных органов, субъектов предпринимательства, объединений граждан, политических формирований, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, им не подотчетны и не подконтрольны.

Деятельность органов государственного надзора за охраной труда регулируется настоящим Законом, законами Украины "Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности", "О пожарной безопасности", "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", иными нормативно-правовыми актами и положениями об этих органах, утверждаемыми Президентом Украины или Кабинетом Министров Украины.

Общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда осуществляют профессиональные союзы, их объединения в лице своих выборных органов и представителей.

Профессиональные союзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда, созданием безопасных условий труда, надлежащих производственных и санитарно-бытовых условий, обеспечением работников спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной и коллективной защиты. В случае угрозы жизни или здоровью работников профессиональные союзы имеют право требовать от работодателя немедленного прекращения работ на рабочих местах, производственных участках, в цехах и других структурных подразделениях либо на предприятиях или производствах физических лиц, в соответствии с законодательством использующих наемный труд, в целом на период, необходимый для устранения угрозы жизни или здоровья работников.

Профессиональные союзы также имеют право на проведение независимой экспертизы условий труда, а также проектируемых, строящихся или эксплуатируемых объектов производственного назначения, на соответствие их нормативно-правовым актам об охране труда, участвовать в расследовании причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве и предоставлять свои заключения о них, вносить работодателям, государственным органам управления и надзора представления по вопросам охраны труда и получать от них аргументированный ответ.

В случае отсутствия профессионального союза на предприятии общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда осуществляет уполномоченное наемными работниками лицо.

 

2 Настоящая глава Правил распространяется на производственные и лабораторные установки электропечей и электронагревательных устройств переменного тока промышленной - 50 Гц, пониженной - ниже 50 Гц, повышенно-средней - до 30 кГц, высокой - от 30 кГц до 300 МГц и сверхвысокой частоты - от 300 МГц до 300 ГГц и постоянного (выпрямленного) тока:

дуговых прямого (включая вакуумные дуговые), косвенного действия и комбинированного нагрева с преобразованием электроэнергии в тепловую в электрической дуге и в сопротивлении шихты, в том числе руднотермических (рудовосстановительных, ферросплавных), а также плазменных нагревательных и плавильных;

индукционных нагревательных (включая закалочные) и плавильных (тигельных и канальных);

диэлектрического нагрева;

сопротивления прямого и косвенного нагрева (с любым материалом нагревателя: твердым и жидким), в том числе печей электрошлакового переплава* - ЭШП, литья - ЭШЛ и наплавки - ЭШН, а также печей электродных расплавления флюса для перечисленных разновидностей электрошлаковых печей;

 

3 После ликвидации пожара руководство объекта обязано:

оценить характер пожара и его последствий для уточнения состава комиссии;

обеспечить сбор объяснительных записок персонала, участвовавшего в ликвидации пожара, очевидцев, лиц, причастных к возникновению пожара, для последующей передачи в комиссию по расследованию;

сохранить обстановку на месте пожара такой, какой она была сразу после его ликвидации;

прекратить в зоне пожара все работы, кроме работ, связанных со спасением и обеспечением безопасности людей и защитой материальных ценностей;

 

запретить вскрытие и разборку технологического оборудования или приборов, которые явились источником возникновения пожара, до прибытия на место пожара комиссии по расследованию;

принять меры по сохранению диаграмм регистрирующих приборов, осциллограмм, магнитные записи оперативных переговоров, оперативных журналов, распечаток ЭВМ, имеющих отношение к пожару;

подготовить на основании первичных материалов графики изменения параметров работы систем и оборудования, срабатывания технологических защит, блокировок, необходимых для расследования пожара;

подготовить схемы (фотографии) и описание места пожара;

вызвать, при необходимости, представителей заводов изготовителей, проектных, конструкторских, научно-исследовательских и др. организаций;

подготовить необходимую проектную документацию, протоколы испытаний, осмотров, проверок, инструкции по эксплуатации и т.д., а также информацию по аналогичным пожарам.

 

4 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор осуществляется путем выборочных проверок соблюдения санитарного законодательства по планам органов государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также внеплановых проверок в зависимости от санитарной и эпидемиологической ситуации и по заявлениям граждан. При проведении государственного санитарно-эпидемиологического контроля должностные лица государственной санитарно-эпидемиологической службы имеют право: 1) беспрепятственного входа на территорию и в помещения всех объектов надзора по служебному удостоверению и вынесения обязательных для выполнения указаний об устранении нарушений санитарных норм, а также проведения необходимых лабораторных исследований; 2) бесплатного получения от юридических лиц и граждан материалов и информации, которые характеризуют санитарное и эпидемиологическое состояние объектов и здоровья людей; 3) бесплатного отбора образцов сырья, продукции, материалов для государственной санитарно-гигиенической экспертизы; 4) расследования причин и условий возникновения профессиональных или групповых инфекционных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и предоставления материалов по этим вопросам компетентным органам для привлечения виновных к ответственности; 5) применения предусмотренных законодательством мер по прекращению нарушений санитарного законодательства.

 

Билет 5

 

1 Статья 1. Задачи страхования от несчастного случая

     Задачами страхования от несчастного случая являются:

     проведение профилактических  мер,  направленных на устранение вредных  и  опасных  производственных   факторов,   предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и других случаев угрозы здоровью застрахованных, вызванных условиями труда;

     восстановление здоровья  и  трудоспособности  потерпевших  на производстве    от   несчастных   случаев   или   профессиональных заболеваний;

     возмещение   ущерба,  связанного  с  утратой  застрахованными  лицами   заработной  платы  или  соответствующей  ее   части   при исполнении трудовых обязанностей, оказание им социальных  услуг  в связи  с  повреждением  здоровья,  а  также  в  случае  их  смерти

осуществление страховых выплат нетрудоспособным членам их семей.

           Статья 2. Сфера действия Закона

     Действие настоящего   Закона   распространяется    на    лиц, работающих   на   условиях   трудового   договора  (контракта)  на предприятиях,  в учреждениях,  организациях, независимо от их форм собственности и хозяйствования (далее - предприятия), у физических

лиц, на лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, и граждан - субъектов предпринимательской деятельности.

 

2

 

3 Утримання території.

     4.1.1. Територія підприємств, ділянок, що межують з житловими будинками,  дачними та іншими будівлями,  протипожежні розриви між будинками,  спорудами,  майданчиками  для  зберігання  матеріалів, устаткування  тощо  повинні  постійно  утримуватися  в  чистоті та

систематично очищатися від  сміття,  відходів  виробництва,  тари, опалого  листя,  котрі  необхідно  регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

     4.1.2. На   території   населених   пунктів   та  підприємств забороняється улаштовувати звалища горючих відходів.

     4.1.3. Дороги,   проїзди   й  проходи  до  будівель,  споруд, пожежних вододжерел,  підступи до зовнішніх стаціонарних  пожежних драбин,  пожежного інвентаря,  обладнання та засобів пожежогасіння мають  бути  завжди  вільними,  утримуватися   справними,   узимку очищатися від снігу.

     Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину  доріг  та проїздів.

     4.1.4. До  всіх  будівель  і  споруд  підприємства  має  бути забезпечений  вільний доступ.  Протипожежні розриви між будинками, спорудами,  відкритими  майданчиками  для  зберігання  матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх

не  дозволяється  захаращувати,  використовувати  для  складування матеріалів,   устаткування,  стоянок  транспорту,  будівництва  та встановлення  тимчасових  будинків  і   споруд,   у   тому   числі інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

     4.1.5. Будівництво на території підприємств нових будівель та споруд  (у  тому  числі  тимчасових)  може  здійснюватися  лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку)    в   органах   державного   пожежного   нагляду   на

відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Не дозволяється  прибудовувати  до  будівель з обгороджуючими металоконструкціями,  що  містять  горючі   полімерні   утеплювачі (пінополістирол,  пінополіуретан  і т.ін.),  комори,  майстерні та інші приміщення.

     4.1.6. Про  закриття  ділянок  доріг або проїздів для ремонту (або з  інших  причин)  необхідно  негайно  повідомити  підрозділи пожежної  охорони.  На  період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду  або  улаштовані

переїзди через ділянки, що ремонтуються.

     4.1.7. На  односмугових   проїздах   повинні   улаштовуватися роз'їзні   майданчики,  а  тупикові  проїзди  мають  закінчуватися поворотними майданчиками,  які забезпечують  можливість  розвороту пожежних  машин.  Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам ДБН 360-92.

     4.1.8. Основні дороги,  проїзди,  проходи повинні мати тверде покриття.  Влаштовуючи  проїзди  для   пожежних   автомобілів   до будівель,  споруд  та  вододжерел по грунту,  їх треба укріплювати шлаком,  гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення

можливості під'їзду будь-якої пори року.

     4.1.9. Рейкові колії,  тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати  руху  пожежних  автомобілів.  Для цього в необхідних місцях мають бути обладнані зручні  переїзди,  завжди  вільні  для проїзду пожежних автомобілів.

     Проїзди та  проходи  через  залізничні  колії  повинні   мати суцільні  настили  на  рівні  голівок  рейок.  Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

     4.1.10. Ворота   в'їзду   на   територію   підприємства,  які відчиняються   за   допомогою   електроприводу,    повинні    мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

     4.1.11. На  ділянках  території   підприємств,   де   можливі скупчення  горючих  газів  або  парів,  проїзд автомашин та іншого транспорту  не  дозволяється.  Про  це   повинні   бути   вивішені відповідні написи (покажчики).

     4.1.12. Територія підприємств та інших об'єктів повинна  мати зовнішнє  освітлення,  яке  забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

     4.1.13. На    території    сільських    населених    пунктів, будинків-вагончиків,  дачних і садівничих поселень у  місцях,  які визначаються   органами  місцевого  самоврядування,  повинні  бути встановлені пристрої  для  подавання  звукових  сигналів  з  метою сповіщення людей на випадок пожежі і має бути запас води для цілей пожежогасіння, який повинен відповідати вимогам будівельних норм.

     4.1.14. Територія   навколо   населених  пунктів,  дачних  та садівничих  поселень,  об'єктів,  розміщених  у  лісових  масивах, повинна  утримуватися так,  щоб виключалася можливість перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (улаштування захисних протипожежних смуг,  прибирання  в  літній  період  сухої рослинності, вітролому тощо).

     Від лісових  масивів  до  будівель  та  споруд  повинні  бути витримані  протипожежні  розриви  відповідно  до вимог будівельних норм.

     4.1.15. На  території житлових будинків,  дачних і садівничих поселень,  громадських  будинків,  автокооперативів   та   стоянок транспорту  забороняється  залишати  на  відкритих  майданчиках та дворах бочки й  іншу  тару  з  легкозаймистими  рідинами  (ЛЗР)  і горючими  рідинами  (ГР),  балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові  генератори  із  залишками  невідпрацьованого  карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони з-під газів, не очищені від решток ЛЗР та ГР бочки (тару).

     4.1.16. Тимчасові   споруди,   кіоски,   ларки  тощо  повинні розміщуватися на відстані не  менше  10 м  від  інших  будівель та споруд,  крім  випадків,  коли,  згідно  з  будівельними  нормами, потрібний  більший  протипожежний  розрив,  або  коли   їх   можна встановлювати  біля  зовнішніх стін без отворів,  які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.     Інвентарні будівлі  мобільного  типу,  кіоски,  інші  подібні будівлі допускається розміщувати групами, але не більше 10 у групі і  площею  не більше 800 м2.  Відстань між групами цих будівель та від них до інших споруд треба приймати не менше 15 м.

     4.1.17. На  території  підприємства  на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику  пожежної охорони,  знаки  місць розміщення первинних засобів пожежогасіння, схема руху транспорту,  в якій слід вказувати розміщення будівель,

водойм,  гідрантів, пірсів та градирень (необхідність встановлення такої  схеми  на  кожному  конкретному  підприємстві  визначається місцевими органами державного пожежного нагляду).

     4.1.18. Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на відстані менше 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, менше 5  м  від  пожежних  гідрантів,  забірних  пристроїв   вододжерел, пожежного  обладнання  та  інвентаря,  на  поворотних  майданчиках тупикових проїздів  забороняється.  У  зазначених  місцях  повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.     4.1.19. Майданчики  перед  трибунами   відкритих   спортивних споруд,  біля  входів  і  виходів  з  будинків спортивних споруд з місцями для глядачів,  театрів,  клубів,  кіноконцертних залів  не повинні мати виступів,  перешкод,  які заважають рухові людей.  Не дозволяється зниження їх розрахункової ширини,  збільшення схилів, встановлення на них кіосків, ларків та інших споруд.

     4.1.20. Розводити багаття,  спалювати відходи, тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань менше 15 м від будівель та споруд,  а  також  у  межах, установлених   будівельними   нормами протипожежних розривів, не дозволяється.

     4.1.21. Забороняється паління:

     на території   та   у   приміщеннях  об'єктів  по  видобутку, переробці і зберіганню ЛЗР,  ГР і горючих газів (ГГ),  виробництву всіх видів вибухових речовин;

     у будівлях  з  наявністю  вибухопожежонебезпечних   приміщень (дільниць), торгових підприємств, складів і баз;

     у приміщеннях дитячих  дошкільних,  шкільних  та  лікувальних закладів;

     на хлібних злакових масивах і  зерноприймальних  пунктах. На території об'єктів, де паління дозволяється, адміністрація зобов'язана визначити і  обладнати  спеціальні  місця  для  цього, позначити їх знаком або написом,  встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів.

 

 

4 Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ, связанных с санитарным и бытовым обслуживанием), а также привлечение женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Труд беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка, регулируется законодательством.

Не допускается привлечение несовершеннолетних к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра.

Порядок трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными и опасными условиями труда, определяется положением, утвержденным специально уполномоченным центральным органом власти по надзору за охраной труда.

Возраст, с которого допускается прием на работу, продолжительность рабочего времени, отпусков и некоторые другие условия труда несовершеннолетних определяются законом.

 

Билет 6

 

1 Законодательство об охране труда состоит из настоящего Закона, Кодекса законов о труде Украины, Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности" и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов.

Если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены законодательством Украины об охране труда, применяются нормы международного договора.

 

2 Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности электрических сетей напряжением до 1000 В и предотвращения несчастных случаев. Правила являются обязательными при проектировании, сооружении и эксплуатации воздушных линий электропередачи, вводных и распределительных устройств.

2. Для охраны электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливаются:

а) охранные зоны:

вдоль воздушных линий электропередачи (за исключением ответвлений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны;

вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде участка земли, ограниченного параллельными прямыми, отстоящими от крайних кабелей на 1 м с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону проезжей части улицы;

вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на 100 м с каждой стороны;

б) минимально допустимые расстояния между линиями электропередачи напряжением до 1000 В и ближайшими зданиями и сооружениями, а также древесными и другими многолетними насаждениями, определяемые Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми Министерством энергетики и электрификации СССР*.

3. Если линии электропередачи напряжением до 1000 В проходят через лесные массивы, обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости к проводам, производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи. При прохождении линий электропередачи через парки, сады и другие многолетние насаждения обрезка деревьев производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, а при обоюдном согласии сторон - организацией, в ведении которой находятся эти насаждения, или индивидуальными владельцами садов и других многолетних насаждений в порядке, определяемом организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

4. В пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В без письменного согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается:

а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и площадки для игр, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы;

б) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные и землечерпальные работы, бросать якоря, проходить с отданными якорями и тралами, выделять рыбопромысловые участки, вести добычу рыбы, а также водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) производить земляные работы на глубине более 0,3 м и планировку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий электропередачи напряжением до 1000 В, проходящих по территории опытных сельскохозяйственных станций, сортоиспытательных участков, производственных объектов колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также производственных объектов районных объединений "Сельхозтехника", могут использоваться предприятием или организацией, которой принадлежат указанные станции, участки и объекты, без согласования с организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, но с обязательным обеспечением сохранности этих линий и соблюдением мер безопасности.

5. Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в частности:

а) набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

б) сбрасывать большие тяжести (свыше 5 т), выливать растворы кислот, щелочей и солей, устраивать всякого рода свалки на трассе кабельных линий электропередачи;

в) открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) производить снос или реконструкцию зданий, мостов, туннелей, железных и шоссейных дорог и других сооружений в местах, где проходят воздушные и кабельные линии электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, застройщикам без согласования с организациями, эксплуатирующими электрические сети.

6. Земельная площадь охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В не подлежит изъятию у землепользователей, но используется ими с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на предоставленных им в пользование земельных участках, по которым проходят линии электропередачи напряжением до 1000 В, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранности этих линий.

7. Если на общих опорах подвешены провода воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В и линий другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из организаций, осуществляющая ремонт линий, при котором может быть нанесен ущерб другой организации или требуется присутствие ее представителя, должна предварительно уведомлять о таком ремонте заинтересованную организацию.

8. Предприятия и организации, производящие какие-либо работы (взрывные, строительные и др.), которые могут вызвать повреждение электрических сетей напряжением до 1000 В, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала выполнения работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.

9. Выполнение работ вблизи воздушных линий электропередачи с использованием различных механизмов допускается только при условии, если расстояние по воздуху от механизма или от его подъемной либо выдвижной части, а также от поднимаемого груза в любом их положении (в том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 1,5 м.

Расстояние от кабеля до места производства земляных работ определяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию электропередачи.

При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность работ, с участка электрической сети должно быть снято напряжение.

10. Предприятия и организации, выполняющие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.

11. Техническому персоналу организаций, эксплуатирующих электрические сети напряжением до 1000 В, предоставляется право беспрепятственного доступа к электрическим сетям для их ремонтно-эксплуатационного обслуживания. Если электрические сети расположены на территории запретных зон и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти сети, пропуска для проведения осмотров и ремонтных работ в любое время суток.

12. Организациям, эксплуатирующим линии электропередачи напряжением до 1000 В, разрешается производить в охранных зонах земляные работы, необходимые для ремонта этих линий.

Указанные работы в полосе отвода автомобильных и железных дорог выполняются по согласованию с органами, в ведении которых находятся дороги.

Для ликвидации аварий на линиях электропередачи напряжением до 1000 В разрешается вырубка отдельных деревьев в лесных массивах, прилегающих к трассе этих линий, с последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров) и с очисткой мест рубки от порубочных остатков.

13. Плановые работы по ремонту и реконструкции линий электропередачи напряжением до 1000 В, проходящих по сельскохозяйственным угодьям, производятся по согласованию с землепользователями и, как правило, в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечить сохранность этих культур.

Работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию линий электропередачи могут производиться в любой период.

14. Плановые работы по ремонту и реконструкции кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, могут проводиться только после предварительного согласования условий их выполнения с органами, в ведении которых находятся дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов - с исполнительными комитетами Советов народных депутатов. Условия проведения работ должны быть согласованы в 3-дневный срок.

В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается производить работы по ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, без предварительного согласования, но с одновременным уведомлением органов, в ведении которых находятся дороги, или исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

Организации, выполняющие указанные виды работ, должны устраивать объезды мест работ с установкой предупреждающих знаков для транспорта и пешеходов и после завершения работ производить планировку грунта и восстановление дорожных покрытий.

15. Порядок эксплуатации линий электропередачи напряжением до 1000 В на территории промышленных предприятий, в местах пересечения с железными и автомобильными дорогами, в полосах отвода железных дорог и на подходах к аэродромам должен согласовываться организациями, эксплуатирующими линии электропередачи, с соответствующими предприятиями и организациями.

На автомобильных дорогах I - IV категорий с движением машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, в местах пересечения дорог с воздушными линиями электропередачи с обеих сторон этих линий должны устанавливаться сигнальные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются организацией, в ведении которой находится дорога, по согласованию с организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

Места пересечений линий электропередачи с судоходными и сплавными реками должны быть обозначены на берегах сигнальными знаками согласно Уставу внутреннего водного транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути и вносятся последними в перечень судоходной обстановки и в лоцманские карты.

16. В случаях, когда на территории или вблизи строительных площадок проектируемых зданий и сооружений расположены электрические сети напряжением до 1000 В, в проектах и сметах на строительство этих объектов по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранности указанных сетей.

17. Организации, выполняющие работы, которые вызывают необходимость переустройства электрических сетей или защиты их от механических повреждений, обязаны выполнять работы по переустройству или защите сетей за счет своих материалов и средств по согласованию с организацией, эксплуатирующей электрические сети.

18. В случае подъема кабеля якорем, рыболовной снастью или другим способом капитаны судов обязаны принять меры к освобождению кабеля и немедленно сообщить об этом в ближайший порт с указанием координат места и времени подъема кабеля. Порт, принявший это донесение, обязан сообщить о случившемся ближайшему энергоснабжающему предприятию.

Граждане, обнаружившие оборванный, лежащий на земле или провисший провод воздушной линии электропередачи, а также опасность падения опор или обрыва проводов, обязаны немедленно сообщить об этом ближайшему энергоснабжающему предприятию или местному органу власти.

19. Предприятия и организации, в ведении которых находятся действующие и строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих токов, должны осуществлять мероприятия по ограничению утечки электрического тока в землю. Организации, в ведении которых находятся строящиеся и действующие кабельные линии электропередачи, должны осуществлять мероприятия по защите указанных линий от блуждающих токов.

20. Организации, эксплуатирующие электрические сети, имеют право приостановить работы в охранной зоне линий электропередачи, выполняемые другими организациями с нарушением Правил.

21. Исполнительные комитеты Советов народных депутатов, а также органы милиции в пределах их полномочий обязаны оказывать содействие организациям, эксплуатирующим электрические сети напряжением до 1000 В, в предупреждении повреждений этих сетей и в обеспечении выполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами требований Правил.

22. При разрушении электрических сетей, вызванных стихийными бедствиями (гололед, наводнение, ледоход, ураган, лесной пожар и др.), исполкомы Советов народных депутатов в пределах их полномочий обязаны привлекать граждан и транспортные средства к работе по ликвидации разрушений этих сетей. Оплата восстановительных работ производится организациями, эксплуатирующими электрические сети.

23. Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении требований настоящих Правил, а также в нарушении нормальной работы электрических сетей напряжением до 1000 В, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

 

3 Основні причини виникнення пожеж в Україні:

1 необережне поводження з вогнем- 39%

2 порушення правил експлуатації та монтажа електрообладнання та побутових електропристроїв -22%

3 дитячі пустощі з вогнем-10%

4 порушення правил монтажу та експлуатації пристроїв пічного опалення-9,5%

5 підпали-8%

6 несправність виробничого обладнання-2%

7 невстановлені 0,5%

8 інші причини- 9%

 

4

 

Билет 7

 

1 ормативно-правовые акты по охране труда - это правила, нормы, регламенты, положения, стандарты, инструкции и другие документы, обязательные для исполнения.

Статья 28. Разработка, принятие и отмена нормативно-правовых актов по охране труда.

Разработка и принятие новых, пересмотр и отмена действующих нормативно-правовых актов по охране труда проводятся специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда при участии профессиональных союзов и Фонда социального страхования от несчастных случаев и по согласованию с органами государственного надзора за охраной труда.

Санитарные правила и нормы утверждаются специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Нормативно-правовые акты по охране труда пересматриваются по мере внедрения достижений науки и техники, способствующих улучшению безопасности, гигиены труда и производственной среды, но не реже одного раза в десять лет.

Стандарты, технические условия и другие документы на средства труда и технологические процессы должны включать требования по охране труда и согласовываться с органами государственного надзора за охраной труда.

 

2 ществует следующая классификация условий работ по степени электробезопасности (ГОСТ 12.-1.013--78);

 

1. Условия с повышенной опасностью:

 

- работа в сырых помещениях с влажностью более 75%;

 

-наличие проводящей пыли;

 

-наличие токопроводящих оснований (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных);

 

-наличие повышенной температуры (длительно 35° С, кратковременно 40° С).

 

-не исключено включение человека в электрическую цепь за счет одновременного соприкосновения с электрооборудованием и металлическими корпусами зданий и сооружений

 

2. Особо опасные условия:

- работа на улице и в очень сырых помещениях с постоянной относительной влажностью, близкой к 100%, со стенами, покрытыми конденсатом;

- наличие агрессивной коррозионной среды (паров и вредных газов);

- наличие одновременно двух или более условий повышенной опасности.

3. Условия без повышенной опасности:

- это работа в сухих помещениях с относительной влажностью не более 75%

- температурой воздуха 5--35° С

- с полами, обладающими большим сопротивлением

- без токопроводящей пыли.

 

3 . Пожарно-техническая комиссия (ПТК) создается на предприятии согласно Закона Украины "Про пожарную безопасность" (ст. 5). Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников, служащих к активному участию в работах по предупреждению пожаров и усилению противопожарной защиты объектов предприятия.

1.2. Пожарно-техническая комиссия создается по решению трудового коллектива предприятия. На основании этого решения приказом директора назначается персональный состав ПТК и порядок его работы.

1.3.Пожарно-техническая комиссия в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями органов государственного надзора, а также Положением о ПТК предприятия, которое утверждается директором. ПТК должна поддерживать постоянную связь с органами государственного пожарного надзора, профсоюзной организацией, службой охраны труда. 1. В состав комиссии включаются инженерно-технические работники, деятельность которых связана с эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, производственной автоматики, инженер по пожарной безопасности предприятия, уполномоченный трудового коллектива по вопросам охраны труда, представитель профсоюза.

3.2. Председатель комиссии, заместитель и секретарь комиссии избираются на ее заседании.

3.3. Комиссия работает на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии.

3.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Решение комиссии оформляется протоколами и проводится в жизнь приказами руководителя.

3.5. Мероприятия, намеченные по результатам проверок противопожарного состояния помещений, зданий и оборудования оформляется актом, утверждаются руководством предприятия и подлежат обязательному исполнению.

3.6. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или заменять другими мероприятия, предложенные в предписаниях органов государственного пожарного надзора.

3.7. Пожарно-техническая комиссия совместно с комиссией по вопросам охраны труда не реже 1 раза в год отчитывается о своей работе на общих собраниях (конференциях) трудового коллектива.

3.8. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, личный вклад в улучшение противопожарного состояния объектов предприятия, членам ПТК могут быть предоставлены материальные и моральные поощрения, которые применяются на предприятии.

 

4 Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ, связанных с санитарным и бытовым обслуживанием), а также привлечение женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Труд беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка, регулируется законодательством.

Не допускается привлечение несовершеннолетних к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра.

Порядок трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными и опасными условиями труда, определяется положением, утвержденным специально уполномоченным центральным органом власти по надзору за охраной труда.

Возраст, с которого допускается прием на работу, продолжительность рабочего времени, отпусков и некоторые другие условия труда несовершеннолетних определяются законом.

 

Билет 8

 

1 Нормативно-правовые акты по охране труда - это правила, нормы, регламенты, положения, стандарты, инструкции и другие документы, обязательные для исполнения.

 

Статья 28. Разработка, принятие и отмена нормативно-правовых актов по охране труда.

Разработка и принятие новых, пересмотр и отмена действующих нормативно-правовых актов по охране труда проводятся специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда при участии профессиональных союзов и Фонда социального страхования от несчастных случаев и по согласованию с органами государственного надзора за охраной труда.

Санитарные правила и нормы утверждаются специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Нормативно-правовые акты по охране труда пересматриваются по мере внедрения достижений науки и техники, способствующих улучшению безопасности, гигиены труда и производственной среды, но не реже одного раза в десять лет.

Стандарты, технические условия и другие документы на средства труда и технологические процессы должны включать требования по охране труда и согласовываться с органами государственного надзора за охраной труда.

 

2 изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие (для операций с предохранителями) и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки и т. д.;

изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В;

диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие накладки и подставки;

индивидуальные экранирующие комплекты;

переносные заземления;

оградительные устройства и диэлектрические колпаки;

плакаты и знаки безопасности.

Кроме перечисленных электрозащитных средств при работах в электроустановках следует при необходимости применять такие средства индивидуальной защиты, как очки, каски, противогазы, рукавицы, предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты.

1.1.5. К основным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся:

изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки;

изолирующие устройства и приспособлений для работ на ВЛ с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям (изолирующие лестницы, площадки, изолирующие тяги, канаты, корзины телескопических вышек, кабины для работы у провода и др.).

1.1.6. Изолирующие части основных средств защиты должны быть выполнены из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами (из фарфора, бумажно-бакелитовых труб, эбонита, гетинакса, древеснослоистых пластиков, пластических и стеклоэпоксидных материалов и т. д.).

Материалы, поглощающие влагу (бумажно-бакелитовые трубы, дерево и др.), должны быть покрыты влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, расслоений и царапин.

1.1.7. К дополнительным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся:

диэлектрические перчатки;

диэлектрические боты;

диэлектрические ковры;

индивидуальные экранирующие комплекты;

изолирующие подставки и накладки;

диэлектрические колпаки;

переносные заземления;

оградительные устройства;

плакаты и знаки безопасности.

1.1.8. К основным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся:

изолирующие штанги;

изолирующие и электроизмерительные клещи;

указатели напряжения;

диэлектрические перчатки;

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

1.1.9. К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся:

диэлектрические галоши;

диэлектрические ковры;

переносные заземления;

изолирующие подставки и накладки;

оградительные устройства;

плакаты и знаки безопасности.

1.1.10. Выбор необходимых средств защиты при оперативных переключениях и других работах регламентируется настоящими Правилами "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" и другими соответствующими нормативно-техническими документами, а также определяется местными условиями на основании требований этих документов.

1.1.11. При использовании основных средств защиты достаточно применения одного дополнительного, за исключением случаев освобождения пострадавшего от тока в электроустановках, когда для защиты от напряжения шага необходимо применять также боты или галоши.

1.1.12. Средство защиты должно быть рассчитано на применение при наибольшем допустимом рабочем напряжении электроустановки (ГОСТ 1516.1-76 и 20690-75).

 

3 Обов'язки власників підприємств  та  уповноважених  ними органів  (далі  -  власники),  а також орендарів щодо забезпечення пожежної безпеки встановлюються  статтею  5  Закону  України  "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ).

     Вони зобов'язані:

     розробляти комплексні   заходи   щодо  забезпечення  пожежної безпеки,  впроваджувати досягнення  науки  і  техніки,  позитивний досвід;

     відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення,  інструкції,  інші нормативні акти,  що діють у межах підприємства,  здійснювати постійний контроль за  їх додержанням;

     забезпечувати додержання  протипожежних   вимог   стандартів, норм,  правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

     організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

     у разі відсутності в нормативних актах вимог,  необхідних для забезпечення  пожежної  безпеки,  вживати   відповідних   заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

     утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту  і зв'язку,  пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

     створювати, у   разі  потреби,  відповідно  до  встановленого порядку  підрозділи  пожежної  охорони   та   необхідну   для   їх функціонування матеріально-технічну базу;

     подавати на вимогу державної пожежної  охорони  відомості  та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції,  що ними виробляється;

     здійснювати заходи  щодо  впровадження  автоматичних  засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

     своєчасно інформувати  пожежну   охорону   про   несправності пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

     проводити службове розслідування випадків пожеж.

4 Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – производственный контроль) проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.1.2. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

 

Билет 9

1 Основанием для выдачи разрешения является заключение экспертизы - это документ,  который составляется экспертной организацией  и выдается на начало (продолжение) выполнения работы повышенной опасности и на эксплуатацию объекта повышенной опасности. Разрешение выдаётся на 3 года.

Разрешение действует на всей территории Украины.

Срок получения Разрешение примерно 3-4 недели с курсами.

Необходимые документы для оформления разрешения Госпромгорнадзора на начало работ :

 Чтобы получить разрешение на начало (выполнение) работ повышенной опасности Вам необходимо предоставить нам:

копия свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности (нотариально заверенная);

копия справки о внесении в единый государственный реестр предприятий и организаций Украины (статистика, нотариально заверенная);

договор аренды офиса, свидетельства о праве собственности от арендодателя на фактический и юридический адреса (нотариальные копии);

банковские реквизиты;

копия свидетельства плательщика НДС, индивидуальный номер плательщика налога.

дипломы и удостоверения сотрудников, допущенных к опасным работам

справка о взятии на учет плательщика налогов (4-ОПП);

свидетельство о регистрации плательщика НДС;

списки сотрудников (ИТР и рабочих);

копии полученных лицензий

дипломы руководителей;

удостоверения рабочих, выполняющих опасные работы;

копии паспортов и техпаспортов используемой при работах техники, оборудования

технические условия на выполнение работ повышенной опасности

 

2 К работе с электрифицированным инструментом (далее электроинструмент) допускают лиц не моложе 18 лет, прошедших специальное обучение, сдавших соответствующий экзамен и имющих в удостоверении по ТБ соответствующую запись и группу по электробезопасности не ниже II. Специальное производственное обучение должно включать изучение устройства и принципа работы электроинструмента, а также правил безопасных методов труда с практическим показом мер защиты и приемов оказания первой медицинской помощи. Основные требования и правила безопасности производства работ электроинструментом изложены в ГОСТ 12.2.013-75.

По обеспечению безопасности работ электроинструмент разделяют на классы (см. табл. 3);

I - электроинструмент, работающий при напряжении тока 220-380 В, у которого доступные для прикосновения металлические детали отделены одной рабочей изоляцией от частей, находящихся под напряжением;

II - электроинструмент, работающий при напряжении тока 220-380 В, у которого все доступные при прикосновении металлические детали отделены двойной или усиленной изоляцией от частей, находящихся под напряжением.

 

3

Закон України „Про пожежну безпеку” ст. 2,5,6,7,8,14,15,16,26,27,28,35.

Ст. 2 Забезпечення пожежної безпеки

Ст. 5 Обов”язки підприємств , закладів і організацій по забезпеченню пожежної безпеки.

Розробляти положень і інструкцій з питань пожежної безпеки, постійно слідкувати за їх виконанням.

Забезпечувати дотримання протипожежних вимог , стандартів та норм пожежної безпеки.

Організація навчання робітників правилам протипожежної безпеки та пропаганда заходів пожежної безпеки.

Створювати у разі необхідності підрозділи ДЮП.

Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність протипожежного обладнання, водопостачання , закриття доріг або під”їздів.

Проводити службові розслідування фактів пожеж.

Ст. 6 Обов”язки громадян з забезпечення пожежної безпеки.

Ст. 7 Державний пожежний нагляд.

Ст. 8 Вивчення правил пожежної безпеки.

Ст. 14 Ціль та задачі пожежної охорони –захист життя та майна від пожеж.

Ст. 15 Види пожежної охорони (державна, відомча, місцева, добровільна)

Ст. 16 Державна пожежна охорона

Ст. 26 Відомча

Ст. 27 місцева ст. 28 добровільна

Ст. 35 Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.

Кодекс України „Про адміністративні правопорушення” ст. 9,120,175,183,188*8,223

Ст. 9 Поняття Поняття адміністративного правопорушення – винне протиправне діяння або бездіяння яке посягає на цивільний порядок, права або життя громадян та майно.

Ст. 120 Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому, повітряному та ін. транспорті.

Ст. 175 Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки а також використання пожежної техніки та засобів пожежегасіння не за призначенням тягне за собою  попередження або обкладення штрафів на громадян від 0,5 до 7 необкладених податком мінімальних доходів громадян, на посадових осіб від 2 до 10.

Ст. 183 Завчасно хибний виклик спеціальних служб від 3 до 7 н.п.м.д.г.

Ст. 188*8 Невиконання приписів і постанов посадових осіб органів держпожнагляду або створення перепон для їх діяльності тягне за собою попередження або обкладення штрафом: громадян від 0,5 до 7 н.п.м.д.г. посадових осіб від 2-10.

Ст. 223 Органи державного пожежного нагляду

Карний кодекс України ст. 11,12,270

Ст. 11 Поняття злочину – передбачене карним кодексом небезпечне діяння або бездіяльність суб”єктом злочину.

Ст. 12 Класифікація злочинів.

Ст. 270 Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки.

 Ч. 1  Порушення встановлених законом вимог пожежної безпеки якщо воно потягло за собою виникнення пожежі та причинило шкоду здоров”ю людей або майну шкоду у крупних розмірах  карається штрафом від 50 до 120 н.п.м.д.г. або виправні роботи на строк до 2 х років, або обмеження волі на строк до 3 х років.

Ч. 2 Те ж діяння якщо воно потягло за собою загибель людей та шкоду у особо крупних розмірах та інші тяжкі наслідки караються позбавленням волі на строк віл 3х до 5ти років.

 

4

Опасные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на физические, химические, биологические, психофизические.

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:

1. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы

2. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

3. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов

4. Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение

5. Повышенная или пониженная влажность воздуха

6. Ионизация воздуха

7. Ионизирующее излучение

8. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

9. Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений и др.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: токсические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают биологические объекты: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие и др.) и продукты из жизнедеятельности.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на : физические перегрузки, нервно-психические перегрузки. Нервно-психические перегрузки это - умственное перенапряжение, перенапряженность анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

 

Билет 10

 

1

тестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах (надалі - підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 

Основні терміни і визначення, що вживаються в методичних рекомендаціях, наведено в додатку 1.

 

1.Загальні положення

1.1. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

1.2. Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці, списки виробництв, робіт, професій і посад, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

1.3. Атестації підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, обладнання, використовувані сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів. Для виробництв, робіт, професій та посад, для яких у списках N 1 і N 2 передбачено показники умов праці, атестацію проводять тільки за цими показниками.

1.4. Атестація робочих місць передбачає:

виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх виникнення;

дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і правил;

обгрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії за шкідливими умовами праці;

підтвердження (встановлення) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації залежно від умов праці;

перевірку правильності застосування списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення;

розв'язання спорів, які можуть виникнути між юридичними особами і громадянами (працівниками) стосовно умов праці, пільг і компенсацій;

розроблення комплексу заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, характеру праці і оздоровлення трудящих;

вивчення відповідності умов праці рівневі розвитку техніки і технології, удосконалення порядку та умов установлення і призначення пільг і компенсацій.

 

2

. Работы в действующих электроустановках должны проводиться по наряду-допуску (далее – наряду), форма которого и указания по его заполнению приведены в приложении № 4 к настоящим Правилам, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

   1.4.2. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

   1.4.3. Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

   Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью «Согласовано» на лицевой стороне второго наряда и подписями работников, согласующих документ.

   1.4.4. Капитальные ремонты электрооборудования напряжением выше 1000 В, работа на токоведущих частях без снятия напряжения в электроустановках напряжением выше 1000 В, а также ремонт ВЛ независимо от напряжения, как правило, должны выполняться по технологическим картам или ППР, утвержденным техническим руководителем организации.

   1.4.5. В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:

   оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение;

   работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей подставке либо на резиновом диэлектрическом ковре;

   применять изолированный инструмент (у отверток, кроме того, должен быть изолирован стержень) или пользоваться диэлектрическими перчатками.

   Не допускается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, а также использовать ножовки, напильники, металлические метры и т.п.

   1.4.6. Не допускается в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в табл. 1.1.

   Не допускается при работе около неогражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон.

   1.4.7. Не допускается прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением.

   1.4.8. В пролетах пересечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов (тросов) и относящихся к ним изоляторов и арматуры, расположенных ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода (тросы) в целях предупреждения подсечки расположенных выше проводов должны быть перекинуты канаты из растительных или синтетических волокон. Канаты следует перекидывать в двух местах – по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за якоря, конструкции и т.п. Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и плавно.

   1.4.9. Работы в ОРУ на проводах (тросах) и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, необходимо проводить в соответствии с ППР, утвержденным руководителем организации. В ППР должны быть предусмотрены меры для предотвращения опускания проводов (тросов) и для защиты от наведенного напряжения. Не допускается замена проводов (тросов) при этих работах без снятия напряжения с пересекаемых проводов.

   1.4.10. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

   1.4.11. Не допускаются работы в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств на работающих.

   1.4.12. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ, ВЛС, ОРУ, на вводах и коммутационных аппаратах ЗРУ, непосредственно подключенных к ВЛ, на КЛ, подключенных к участкам ВЛ, а также на вводах ВЛС в помещениях узлов связи и антенно-мачтовых сооружениях.

   1.4.13. Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными касками.

   1.4.14. На ВЛ независимо от класса напряжения допускается перемещение работников по проводам сечением не менее 240 мм2 и по тросам сечением не менее 70 мм2 при условии, что провода и тросы находятся в нормальном техническом состоянии, т.е. не имеют повреждений, вызванных вибрацией, коррозией и др. При перемещении по расщепленным проводам и тросам строп предохранительного пояса следует закреплять за них, а в случае использования специальной тележки – за тележку.

   1.4.15. Техническое обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цехов, с тележки мостового крана должны производить по наряду не менее двух работников, один из которых, имеющий группу III, выполняет соответствующую работу. Второй работник должен находиться вблизи работающего и следить за соблюдением им необходимых мер безопасности.

   Устройство временных подмостей, лестниц и т.п. на тележке мостового крана не допускается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стационарных подмостей.

   С троллейных проводов перед подъемом на тележку мостового крана должно быть снято напряжение. При работе следует соблюдать Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте.

   3

 

4 Опасные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие которых на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на физические, химические, биологические, психофизические.

Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:

1. Движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, разрушающиеся конструкции, обрушивающиеся горные породы

2. Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны

3. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов

4. Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение

5. Повышенная или пониженная влажность воздуха

6. Ионизация воздуха

7. Ионизирующее излучение

8. Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека

9. Повышенный уровень статического электричества, электромагнитных излучений и др.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на: токсические, раздражающие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают биологические объекты: микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие и др.) и продукты из жизнедеятельности.

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на : физические перегрузки, нервно-психические перегрузки. Нервно-психические перегрузки это - умственное перенапряжение, перенапряженность анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

 

Билет 11

 

1

Условия трудового договора не могут содержать положений, противоречащих законам и иным нормативно-правовым актам по охране труда.

 

При заключении трудового договора работодатель должен проинформировать работника об условиях труда и о наличии на его рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможных последствий их влияния на здоровье и о правах работника на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором.

 

Работнику не может предлагаться работа, которая по медицинскому заключению противопоказана ему по состоянию здоровья. К выполнению работ повышенной опасности и требующих профессионального подбора допускаются лица при наличии заключения психофизиологической экспертизы.

 

Все работники согласно закону подлежат общеобязательному государственному страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности.

 

2

.1. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

1.2.2. Профессиональная подготовка персонала, повышение его квалификации, проверка знаний и инструктажи проводятся в соответствии с требованиями государственных и отраслевых нормативных правовых актов по организации охраны труда и безопасной работе персонала.

1.2.3. Проверка состояния здоровья работника проводится до приема его на работу, а также периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России. Совмещаемые профессии должны указываться администрацией организации в направлении на медицинский осмотр. [3]

1.2.4. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

1.2.5. Электротехнический (электротехнологический) [4] персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.

Работнику, прошедшему проверку знаний по охране труда при эксплуатации электроустановок, выдается удостоверение установленной формы (приложения № 2, 3 к настоящим Правилам), в которое вносятся результаты проверки знаний.

1.2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об этом запись в удостоверении (приложение № 2 к настоящим Правилам).

Под специальными работами, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника, следует понимать:

верхолазные работы;

работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов;

испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

 

Перечень специальных работ может быть дополнен указанием работодателя с учетом местных условий.

1.2.7. Работник, проходящий стажировку, дублирование, должен быть закреплен распоряжением за опытным работником. Допуск к самостоятельной работе должен быть также оформлен соответствующим распоряжением руководителя организации.

1.2.8. Каждый работник, если он не может принять меры к устранению нарушений настоящих Правил, должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты и т.д.

 

3

Керівник  навчального  закладу  протягом  3-х  діб після закінчення розслідування затверджує акти  форми  Н-Н,  з  яких  по одному примірнику направляє:

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;

до підрозділу, де стався нещасний випадок;

начальнику служби охорони праці або особі,  на яку  покладено ці обов'язки (відповідальному);

до архіву навчального закладу;

до органу  управління  освітою за місцем навчання потерпілого (копія - міністерству,  засновнику /власнику/, до сфери управління якого належить навчальний заклад).

3.6. Акт  форми  Н-Н  підлягає  зберіганню  в  архіві  органу управління освітою,  навчального закладу протягом 55  років.  Інші примірники  акта  та  його  копії  зберігаються до здійснення всіх запланованих у ньому заходів, але не менше ніж п'ять років.

3.7. Нещасний випадок,  про який  потерпілий  за  відсутності свідків  не  повідомив  керівника навчального закладу або наслідки від якого виявилися не зразу,  розслідується протягом місяця з дня одержання письмової заяви потерпілого (його батьків або особи, яка

представляє його інтереси).  У цьому разі  питання  про  складання акта  за  формою  Н-Н  вирішується  комісією з розслідування після всебічної перевірки заяви  про  нещасний  випадок,  що  стався,  з урахуванням усіх обставин, медичного висновку про характер травми, можливої  причини  її  походження,  свідчень  учасників  та  інших доказів.  Одержання  медичного  висновку покладається на керівника навчального закладу.

3.8. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації   з   учнями,   студентами,   курсантами,   слухачами, аспірантами  навчальних  закладів   під   час   проходження   ними виробничої   практики  або  виконання  робіт  на  підприємстві,  в

установі,  організації  під  керівництвом  його  посадових   осіб, розслідується спільно з представником навчального закладу згідно з Порядком   розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  випадків, професійних  захворювань  і  аварій  на  виробництві, затверджений

постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  25 серпня 2004 року N  1112  (  1112-2004-п  ).  (  Пункт  3.8  розділу  3 із змінами, внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства  освіти  і науки N 773 ( z1364-04 ) від 05.07.2004 )

3.9. Нещасний випадок, що стався на підприємстві, в установі, організації   з   учнями,   студентами,   курсантами,   слухачами, аспірантами   навчальних  закладів,  які  проходять  практику  або виконують роботу  під  керівництвом  вчителя,  викладача,  майстра

виробничого навчання на дільниці, виділеній підприємством для цієї мети,   розслідується   органом    управління    освітою,    якому підпорядкований цей навчальний заклад, або засновником (власником) навчального  закладу   спільно   з   представником   підприємства,

установи, організації, оформляється актом за формою Н-Н і береться на облік органом управління  освітою,  навчальним  закладом.  Один примірник  затвердженого  акта  форми  Н-Н направляється за місцем навчання потерпілого,  другий -  за  підпорядкованістю  до  органу управління освітою або засновнику (власнику) навчального закладу.

 

4

билет 12

 

1

На предприятии с целью обеспечения пропорционального участия в решении любых вопросов безопасности гигиены труда и производственной среды по решению трудового коллектива может создаваться комиссия по вопросам охраны труда.

Комиссия состоит из представителей работодателя и профессионального союза, а также уполномоченного наемными работниками лица, специалистов по безопасности, гигиене труда и других служб предприятия в соответствии с типовым положением, утверждаемым специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Решения комиссии имеют рекомендательный характер.

 

2

Работодатель должен организовать расследование и вести учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий в соответствии с положением, утверждаемым Кабинетом Министров Украины по согласованию со всеукраинским объединением профсоюзов.

По итогам расследования несчастного случая, профессионального заболевания или аварии работодатель составляет акт по установленной форме, один экземпляр которого он обязан выдать потерпевшему или другому заинтересованному лицу не позднее трех дней с момента окончания расследования.

В случае отказа работодателя составить акт о несчастном случае либо несогласия потерпевшего с его содержанием вопросы разрешаются должностным лицом органа государственного надзора за охраной труда, решение которого обязательно для работодателя.

Решение должностного лица органа государственного надзора за охраной труда может быть обжаловано в судебном порядке.

 

3 еречень профессиональных заболеваний в Украине поделен на семь основных групп с перечислением факторов, влияние которых может вызывать профессиональное заболевание:

Заболевания, возникающие под воздействием химических факторов

Заболевания, вызванные влиянием промышленных аэрозолей

Заболевания, вызванные действием физических факторов

Заболевания, связанные с физической перегрузкой и перенапряжением отдельных органов и систем

Заболевания, вызванные действием биологических факторов

Аллергические заболевания

Злокачественные новообразования (профессиональный рак)

 

Билет 13

 

1 Действие статьи 1 Кодекса законов о труде распространяется на всех работников, и это положение является важным на практике. Только при наличии соответствующего правового основания можно избежать распространения на работника норм трудового права. А при отсутствии такого специального основания законодательство о труде распространяется на всех лиц, которые имеют статус работников.

 В отдельных случаях на некоторые категории работников распространяется законодательство о труде Украины с изъятиями, предусмотренными специальными нормативными актами. Например, в соответствии с Законом Украины «О государственной службе», принятым 18 декабря 1993 года, действие законодательства о труде Украины на государственных служащих распространяется с особенностями, предусмотренными этим Законом.

 

2

сник або уповноважений ним орган повинен провести розслідування. Порядок проведення розслідування регулюється Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. №623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 1998 р. №923) (Зібрання законодавства У країни. - 1998. - №10. - Ст.437).

Дія даного Положення поширюється на підприємства, установи й організації усіх форм власності, що діють на території України (далі - підприємства), усіх громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які є власниками цих підприємств або уповноваженими ними особами (далі - власники), а також на громадян, котрі виконують на цих підприємствах роботу за трудовим договором (контрактом), проходять виробничу практику або залучаються до роботи з інших підприємств. Розслідування нещасних випадків (професійних захворювань), що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, а також з громадянами іноземних держав, які працюють на підприємствах, провадиться згідно з Положенням, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які працюють або проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на підвідомчих підприємствах і у військових частинах, підрозділах Міноборони, МВС, Держкомкордону, Національної гвардії, СБУ. У цих випадках порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій встановлюється зазначеними органами за погодженням з Комітетом по нагляду за охороною праці. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків з учнями та студентами під час навчально-виховного процесу, трудового і професійного навчання в навчальному закладі визначається Міносвіти.

Розслідуванню підлягають травми, у тому числі отримані внаслідок тілесних ушкоджень, заподіяних іншою особою, гострі професійні захворювання і гострі професійні отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани та інші надзвичайні події), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори (далі - нещасні випадки), що призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності перевести потерпілого на іншу, легшу роботу терміном не менш як на один робочий день, а також випадки смерті на підприємстві.

За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час:

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу (термін "робочий час" - це час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку), або за дорученням власника в неробочий час, під час відпустки, у вихідні та святкові дні;

- приведення в порядок знарядь виробництва, засобів захисту, одягу перед початком роботи і після її закінчення, під час виконання заходів особистої гігієни;

- проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства або на транспорті сторонньої організації, яка надала його згідно з договором (заявкою), за наявності розпорядження власника;

- використання власного транспорту в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням власника;

- провадження дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий (дії в інтересах підприємства - дії працівника, які не входять до кола його виробничих завдань чи прямих обов'язків, наприклад, надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства);

- ліквідації аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- надання підприємством шефської допомоги;

- перебування на транспортному засобі або його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо причина нещасного випадку пов'язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов'язків або з дією на нього виробничого фактора чи середовища;

- прямування працівника до (між) об'єкта (ми) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням власника.

Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів для надання необхідної допомоги. Цей керівник (посадова особа) в свою чергу зобов'язаний терміново організувати медичну допомогу потерпілому і в разі необхідності доставити його до лікувально-профілактичного закладу, а також повідомити про те, що сталося, власника, а також відповідну профспілкову організацію підприємства;

зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів з метою недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.

Власник підприємства, одержавши повідомлення про нещасний випадок, організовує його розслідування комісією, до складу якої включаються: керівник (спеціаліст) служби охорони праці підприємства (голова комісії), керівник структурного підрозділу або головний спеціаліст, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних захворювань (отруєнь) - також спеціаліст санепідемстанції. Комісія з розслідування нещасного випадку зобов'язана протягом 3 діб: обстежити місце нещасного випадку, опитати свідків і осіб, які причетні до нього, та одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо; розглянути й оцінити відповідність умов праці вимогам нормативних актів про охорону праці; установити обставини і причини, що призвели до нещасного випадку, визначити осіб, які допустили порушення нормативних актів, а також розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам; скласти акт за формою Н-1 у п'яти примірниках і передати його на затвердження власникові; у випадках гострих професійних захворювань (отруєнь), крім акта за формою Н-1, складається також карта обліку професійного захворювання (отруєння) за встановленою формою.

До акта за формою Н-1 додаються пояснення свідків, потерпілого, а у разі необхідності - також витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, машини, апаратури тощо), медичний висновок щодо діагнозу ушкодження здоров'я потерпілого в результаті нещасного випадку, а у разі необхідності - також про наявність в його організмі алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

Власник підприємства повинен розглянути і затвердити акти за формою Н-1 протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства, - після отримання необхідних матеріалів.

Затверджені акти протягом 3 діб надсилаються: потерпілому або особі, яка представляє його інтереси; керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, де стався нещасний випадок, для здійснення заходів щодо запобігання подібним випадкам; державному інспекторові охорони праці; профспілковій організації, членом якої є потерпілий; керівникові (спеціалістові) служби охорони праці підприємства, якому акт надсилається разом з іншими матеріалами розслідування.

На вимогу потерпілого власник зобов'язаний ознайомити потерпілого або особу, яка представляє його інтереси, з матеріалами розслідування нещасного випадку.

Нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив безпосереднього керівника чи власника підприємства або якщо втрата працездатності від нього настала не зразу, незалежно від терміну, коли він стався, розслідується згідно з вказаним Положенням протягом місяця після одержання заяви потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси. Питання про складання акта за формою Н-1 вирішується комісією з розслідування, а у разі незгоди потерпілого чи особи, яка представляє його інтереси, за рішенням комісії питання вирішується у порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків, виконанням заходів щодо усунення їх причин здійснюється органами державного управління та органами державного нагляду за охороною праці відповідно до їхньої компетенції та повноважень.

У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 про нещасний випадок чи незгоди власника, потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, із змістом акта або з приписом посадової особи органу державного нагляду за охороною праці питання вирішуються вищестоячим органом державного нагляду за охороною праці або в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну ушкодженням здоров'я, в порядку, передбаченому Правилами відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1993 р. №472 (Праця і зарплата. - 1994. - №17)

 

3 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций - опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источника в прошлом и настоящем. Прогнозирование может носить долгосрочный, краткосрочный или оперативный характер. Первый этап – долгосрочное ( оперативное) прогнозирование, осуществляемое до возникновения ЧС, при деятельности  ЕГС  в повседневном режиме и режиме повышенной готовности.

На этом этапе по результатам прогнозирования и последующей оценки обстановки определяется степень потенциальной опасности ОХД и возможное влияние природных аномалий на жизнедеятельность территорий, разрабатываются мероприятия по предупреждению ЧС, снижению возможного ущерба, защите населения и территорий, обеспечению их жизнедеятельности, определяется состав, эшелонирование,  размещение сил и средств реагирования, разрабатываются вопросы материально – технического  и финансового обеспечения действий сил по ликвидации ЧС и другие вопросы – т. е.  заблаговременное прогнозирование ложится в основу разработки планов действий по ликвидации ЧС, целевых программ по предупреждению ЧС, устойчивости функционирования ОХД и т. д.

Второй этап – аварийное  прогнозирование , которое осуществляется непосредственно после  возникновения ЧС и основывается на конкретных данных. На этом этапе по результатам прогнозирования и последующей оценки обстановки в короткие сроки уточняются  ( плановые или определяются основные экстренные меры по защите и спасению людей, локализации источника ЧС (зоны ЧС), организации управления силами и средствами. Аварийное прогнозирование , таким образом, является основой эффективного реагирования на ЧС.

Третий этап – непрерывное уточнение принятых решений по данным разведки. Анализ потенциальных источников опасности на территории Донецкой области определяет необходимость прогнозирования возможной обстановки по следующим видам ЧС :

  • прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах  с выбросом (утечкой) ОХВ;
  • прогнозирование инженерной обстановки при  взрыве газовоздушных  смесей на взрыво – пожароопасных объектах и в быту;
  • прогнозирование пожарной обстановки при возникновении  массовых пожаров техногенного и природного происхождения;
  • прогнозирование гидродинамической обстановки при наводнения, паводках, разрушениях плотин и т. д.;
  • прогнозирование обстановки при снежных заносах и обледенениях;
  • прогнозирование обстановки при ураганах, смерчах и бурях;
  • прогнозирование эпидемиологической обстановки при возникновении эпидемий, эпизоотий, эпифитотий.

Особое место занимает прогнозирование возможной медицинской обстановки, которая осуществляется по каждому виду обстановки, при любой ЧС , по соответствующим методикам.

 

4 повторный, внеплановый и целевой. Работники допускаются к самостоятельной работе после вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки.

Вводный инструктаж проводится:

а) со всеми работниками, вновь принятыми на работу (постоянную, временную) независимо от их образования, стажа работы по этой специальности;

б) с командированными работниками, которые принимают участие в производственном процессе; с водителями транспортных средств, впервые въезжающих на территорию предприятия;

в) со студентами, воспитанниками, учащимися, которые прибыли на производство для прохождения практики, трудового и профессионального обучения;

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом по предприятию, в кабинете охраны труда ли специально оборудованном помещении.

Программа инструктажа разрабатывается службой охраны труда с учетом специфики производства. О прохождении инструктажа делается запись в журнале вводного инструктажа и в документе о приеме лиц на работу.

Первичный инструктаж проводится на рабочем месте перед началом работы:

а) с вновь принятыми на предприятия работниками;

б) с работниками, которые переводятся из одного цеха (участка, стройки) в другой;

в) с работником, который будет выполнять новую для него работу;

г) с командированными работниками, принимающими участие в производственном процессе;

д) со студентами или учащимися, прибывшими на производственную практику.

Программа первичного инструктажа разрабатывается руководителем цеха или участка, согласовывается со службой охраны труда и утверждается руководителем предприятия либо соответствующего структурного подразделения Руководитель предприятия обязан выдать работнику экземпляр инструкции по охране труда согласно его специальности или поместить его на рабочем месте. После первичного инструктажа рабочий в течение первых 2-15 смен должен пройти стажировку под руководством опытных, квалифицированных специалистов, назначаемых приказом (распоряжением) по цеху, участку, предприятию.

 

Повторный инструктаж проводится со всеми работниками раз в полугодие и на работах с повышенной опасностью один раз в квартал. Инструктаж проводится по программе первичного инструктажа.

Внеплановый инструктаж проводится:

а) при введении в действие новых, переработанных нормативных актов, при внесении в них изменений, дополнений;

б) при изменении технологического процесса, замене и модернизации оборудования, приборов, инструмента, сырья, материалов и т. д.;

в) при нарушении нормативных актов;

г) по требования специалистов Госнадзорохрантруда или вышестоящего ведомства, органов исполнительной власти при нарушении работниками безопасных приемов труда, нормативных актов, или нарушений требований охраны труда;

д) при перерыве в работе более чем 30 календарных дней - для работ с повышенной опасностью и 60 дней - для остальных работ.

Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой инструктаж проводится:

а) при выполнении разовых работ не по специальности (погрузка, разгрузка и т. д.);

б) при проведении работ, на которые оформляются наряд-допуск или разрешение;

в) при ликвидации аварии, стихийных бедствий;

г) при проведении экскурсий, массовых мероприятий.

Целевой инструктаж оформляется нарядом-допуском или другой документацией, разрешающей проведение работ.

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит руководитель работ (мастер, начальник цеха, участка, преподаватель и т.д.). Проверка проводится путем устного опроса или с применением технических средств. О проведении первичного, повторного или внепланового инструктажа, о допуске к работе делается запись в журнале, с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью. Законодательство Украины предусматривает формы журналов, содержание инструктажей, примерные перечни вопросов вводного и первичного инструктажей, примерные перечни опросов вводного и первичного инструктажей, план и программу подготовку должностных лиц и специалистов по вопросам охраны труда, перечень работ с повышенной опасностью.

 

Билет 14

 

1      ЗАКОН УКРАИНЫ

       

                    от 1 июля 1993 года N3356-XII

 

                О коллективных договорах и соглашениях

       

                (по состоянию на 15 апреля 2008 года)

       

     Этот Закон  определяет  правовые основы разработки,  заключения и

выполнения коллективных договоров  и  соглашений  с  целью  содействия

регулированию  трудовых  отношений и социально-экономических интересов

работников и собственников.

             Статья 1. Коллективный договор и соглашение

       

     Коллективный договор,   соглашение   заключаются   на   основании действующего законодательства, принятых сторонами обязательств с целью регулирования  производственных,  трудовых  и  социально-экономических отношений   и   согласования  интересов  трудящихся,  собственников  и уполномоченных ими органов.

           Статья 2. Сфера заключения коллективных договоров, соглашений

     Коллективный договор заключается на предприятиях,  в учреждениях, организациях (далее - предприятия) независимо от форм собственности  и ведения  хозяйства,  которые  используют  наемный  труд  и имеют право юридического лица.

     Коллективный договор    может    заключаться    в     структурних подразделениях предприятия в пределах компетенции этих подразделений.      Соглашение заключается     на     государственном,    отраслевом, региональному уровнях на двухсторонней основе.

 

2

На первых двух этапах дается описание исследуемой системы.

Определяют границы исследуемой системы. Целесообразно определять границы исследуемой системы не политико-административными, а промышленно-экономическими характеристиками; необходимо учитывать не только технологические системы, непосредственно являющиеся предметом исследования, но и зоны потенциально возможного поражения; если зона потенциально возможного поражения не определена, то на начальном этапе анализа устанавливать четкие границы нельзя; иногда при оценке риска от различных технологий при сравнении их друг с другом рекомендуется определять границы так, чтобы включить всю технологическую систему от добычи сырья до стадии получения конечного продукта.

Второй этап посвящен обобщению данных об объекте.

Для оценки потенциальной опасности необходима следующая информация:

Третий этап представляет первичное определение опасностей по каждому виду деятельности и для каждого опасного состояния по количеству опасных материалов, находящихся в производстве, складируемых или транспортируемых.

На четвертом этапе осуществляется вторичное ранжирование по степени опасности и определяются приоритеты для анализа опасности. Анализ установок и транспортных систем, проведенный на предыдущем этапе, дает первичную идентификацию вредных воздействий. В принципе все воздействия, кроме исключенных на предыдущем этапе, должны рассматриваться далее. Однако число их в некоторых случаях может быть очень большим. Поэтому возможно вторичное ранжирование по значениям индекса потенциальной опасности, описанного в методиках TNO.

пятом этапе, состоит в идентификации источников опасности, определении их количественных характеристик, распределении загрязняющих веществ в окружающей среде (атмосфере, гидросфере, почве), определении по статистическим данным медико-биологических исследований или по корреляционным зависимостям «доза-эффект» вероятности возникновения нежелательного события для населения (смерти, заболевания определенного вида), а также в определении ущерба от загрязнения окружающей среды. При анализе риска необходимо учитывать процессы трансформации выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих веществ.

На шестом этапе проводят анализ и оценку риска крупных аварий. Схема прогнозирования опасности крупных аварий включает описание химико-технологической системы, идентификацию опасностей и разработку сценариев, ведущих к аварии в результате отказа оборудования, ошибок персонала, расчет вероятности потенциальной аварии, количественную оценку риска аварии и сравнение ее соответствия допустимым критериям риска.

На седьмом этапе проводится анализ токсической опасности, который заключается в прогнозировании количества людей, которые могут пострадать от воздействия токсичных веществ, а также в оценке ущерба от загрязнения окружающей среды.

Билет 15

 

3 Ожоги

Ожоги (термические, химические)

Ожог 1 степени- поражение верхних слоев кожи, покраснение, отек.

Обработать спиртосодержащим раствором, или мазью «Спасатель».

Ожог 2 степени - образование волдырей

Обработать кожу вокруг волдырей спиртосодержащим раствором, наложить асептическую повязку.

Ожоги 3 и 4 степени- повреждение кожи и мышц, обугливание.

Обработка- наложить повязку , дать горячее питье, болеутоляющие средства.

При химических ожогах:

Ожог кислотой - промыть водой и наложить компресс с содой.

Ожог щелочью – промыть водой, компресс с уксусом.

Ни в коем случае нельзя пытаться самим очистить поверхность ожога, силой отделять прилипшую одежду, вскрывать образовавшиеся пузыри,  пользоваться  какими-либо мазями или присыпками.

            При легких ожогах обращайтесь в травмпункт. При обильных и тяжелых ожогах - бывает необходимо и стационарное лечение.

При  ожогах глаз - обильно промыть струей холодной  воды. Закапать раствор  новокаина  из ампулы (если есть). Обязателен осмотр окулистом. Грозит потеря  зрения!

При  ожогах  пищевода прижигающей жидкостью (кислотой или  щелочью)- Необходимо тщательно промыть рот чистой холодной водой, не глотая ее.

Нельзя  вызывать рвоту или давать пострадавшему  обильное питье - это ухудшит его состояние.

 

Билет 16

1

Производственные строения, сооружения, машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, вводящиеся в действие после строительства (изготовления) или реконструкции, капитального ремонта и т.п., и технологические процессы должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов по охране труда.

Проектирование производственных объектов, разработка новых технологий, средств производства, средств коллективной и индивидуальной защиты работающих должны производиться с учетом требований по охране труда. Не допускается строительство, реконструкция, техническое переоснащение и т.п. производственных объектов, инженерных инфраструктур объектов социально-культурного назначения, изготовление и внедрение новых для данного предприятия технологий и указанных средств без предварительной экспертизы рабочего проекта или рабочей документации на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда. Финансирование этих работ может производиться только после получения положительных результатов экспертизы.

Работодатель должен получить разрешение на начало работы и виды работ предприятия, деятельность которого связана с выполнением работ и эксплуатацией объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Перечень видов работ, объектов, машин, механизмов, оборудования повышенной опасности определяется Кабинетом Министров Украины.

Экспертиза проектов, регистрация, осмотры, испытания и т.п. производственных объектов, инженерных инфраструктур объектов социально-культурного назначения, приемка их в эксплуатацию производится в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины.

В случае, когда работодатель не получил указанного разрешения, местный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления по предоставлению специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда, принимает меры к отмене государственной регистрации этого предприятия в установленном законом порядке при условии, если в течение месяца со времени выявления указанных недостатков работодатель не провел надлежащих мероприятий по их устранению.

Технологические процессы, машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, химические вещества и их соединения и другая опасная продукция, приобретенные за границей, допускаются в эксплуатацию (к применению) только при условии проведения экспертизы на соответствие их нормативно-правовым актам по охране труда, действующим на территории Украины.

Приемка в эксплуатацию новых и реконструированных производственных объектов проводится при участии представителей профессиональных союзов.

Не допускается применение в производстве вредных веществ при отсутствии их гигиенической регламентации и государственной регистрации.

 

2 Работодатель обязан возместить убытки, причиненные нарушением требований по охране труда другим юридическим, физическим лицам и государству на общих основаниях, предусмотренным законом.

Работодатель возмещает расходы на проведение работ по спасанию пострадавших во время аварии и ликвидации ее последствий, на расследование и проведение экспертизы причин аварии, несчастного случая или профессионального заболевания, на составление санитарно-гигиенической характеристики условий труда лиц, проходящих обследование на наличие профессионального заболевания, а также иные расходы, предусмотренные законодательством.

 

3 Классификация причин несчастных случав

Конструктивные недостатки оборудования с точки зрении техники безопасности.

2. Несоответствие технологического процесса правилам и нормам но охране труда.

3. Отсутствие или недостаточная механизация тяжелых и опасных операций.

4. Неисправное состояние технологического оборудования, включая съемный инструмент, ограждений и приспособления.

5. Неисправное состояние подъемно-транспортных средств, механизмов, устройств и приспособлений к ним.

6. Неисправное состояние ручного или переносного механизированного инструмента.

Неисправность и нарушение правил технической и линейной эксплуатации транспорта.

8. Несоблюдение норм и правил техники безопасности в организации и содержании рабочих мест.

9. Неудовлетворительное содержание территории, зданий и помещении предприятия.

10. Отсутствие, неисправность, несоответствие условиям работы или неиспользование спецодежды, спец обуви и индивидуальных защитных средств.

11. Обслуживание рабочим сложных агрегатов, установок и механизмов без специального обучения.

12. Отсутствие подробною инструктирования и обучения работающих безопасным приемам работы на рабочем месте или некачественный инструктаж.

13. Отсутствие должного руководства и надзора за соблюдением работающими правил техники безопасности при выполнении работ и должной трудовой дисциплины.

 

4

Перелом костей таза. Таз бережно стягивают полотенцем или тканью, на носилки кладут деревянный щит (широкую доску) и осторожно укладывают пострадавшего, который должен лежать на спине с несколько разведенными и согнутыми в коленях ногами (положение «лягушки»). Под коленные суставы подкладывают свернутые в виде валика одежду, одеяло, подушку. Госпитализируют в травматологическое отделение.

            Перелом бедренной кости. Остановка кровотечения – на рану накладывают асептическую повязку, для обезболивания дают 1-2 таблетки анальгина. Иммобилизация конечностей шинами. Госпитализация в травматологическое отделение на носилках в положении лежа.

            Перелом костей голени. Остановка кровотечения (в случае открытого перелома). Наложение повязки и транспортной шины. Для обезболивания - 1-2 таблетки анальгина. Госпитализация в травматологическое отделение на носилках в положении лежа.

            Перелом костей стопы. Наложение шины на стопу с переходом на голень. Госпитализация в травматологическое отделение в положении сидя.

            Перелом ключицы. Поврежденную руку согнутую в локтевом суставе, прибинтовывают к туловищу. При отсутствии перевязочного материала руки заводят за спину, кладут на них палку и закрепляют ее в локтевых сгибах. Госпитализация в травматологическое отделение в положении сидя.

            Перелом костей пальцев кисти. При травме одиночного пальца накладывают шину, при множественных повреждениях пальцам придают положение как при обхвате мячика – в кисть кладут небольшой предмет, пальцы укладывают в хватательном положении и бинтуют. Направляют в травматологический пункт.

            Перелом ребер. Наложить давящую повязку на грудную клетку (бинт, полотенце или простыня). Госпитализация в травматологическое отделение в положении сидя.

            Перелом костей свода черепа. При открытых повреждениях накладывают асептическую повязку, холодный компресс (снег или вода в полиэтиленовом пакете). Госпитализация в нейрохирургическое (травматологическое) отделение на носилках в положении лежа. Пострадавшего осторожно помещают на носилки, во избежание асфикции рвотными массами голову поворачивают набок. Для придания голове неподвижности вокруг нее в виде баранки образуют валик из одеяла или одежды.

            Перелом верхней челюсти. Повязка на рану или тампонада носа, иммобилизация костных обломков импровизированной шиной. Госпитализация в стоматологическое (травматологическое) отделение.

 

Билет 17

1

апрещается применение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, кроме некоторых подземных работ (нефизических работ или работ, связанных с санитарным и бытовым обслуживанием), а также привлечение женщин к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Труд беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетнего ребенка, регулируется законодательством.

 

2 Закон   визначає   основні  положення  щодо  реалізації
конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у
процесі трудової діяльності,  на належні, безпечні і здорові умови
праці,  регулює за  участю  відповідних  органів  державної  влади
відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни
праці  та  виробничого  середовища  і  встановлює  єдиний  порядок
організації охорони праці в Україні.
 

4 Ожоги (термические, химические)

Ожог 1 степени- поражение верхних слоев кожи, покраснение, отек.

Обработать спиртосодержащим раствором, или мазью «Спасатель».

Ожог 2 степени - образование волдырей

Обработать кожу вокруг волдырей спиртосодержащим раствором, наложить асептическую повязку.

Ожоги 3 и 4 степени- повреждение кожи и мышц, обугливание.

Обработка- наложить повязку , дать горячее питье, болеутоляющие средства.

При химических ожогах:

Ожог кислотой - промыть водой и наложить компресс с содой.

Ожог щелочью – промыть водой, компресс с уксусом.

Ни в коем случае нельзя пытаться самим очистить поверхность ожога, силой отделять прилипшую одежду, вскрывать образовавшиеся пузыри,  пользоваться  какими-либо мазями или присыпками.

            При легких ожогах обращайтесь в травмпункт. При обильных и тяжелых ожогах - бывает необходимо и стационарное лечение.

При  ожогах глаз - обильно промыть струей холодной  воды. Закапать раствор  новокаина  из ампулы (если есть). Обязателен осмотр окулистом. Грозит потеря  зрения!

При  ожогах  пищевода прижигающей жидкостью (кислотой или  щелочью)- Необходимо тщательно промыть рот чистой холодной водой, не глотая ее.

Нельзя  вызывать рвоту или давать пострадавшему  обильное питье - это ухудшит его состояние.

 

Билет 18

1

Предприятия, использующие труд инвалидов, обязаны создавать для них условия труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертной комиссии и индивидуальных программ реабилитации, принимать дополнительные меры безопасности труда, отвечающие специфическим особенностям этой категории работников.

В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель обязан организовать обучение, переквалификацию и трудоустройство инвалидов в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам и работам в ночное время не допускается.

 

2 Работники при приеме на работу и в процессе работы должны проходить за счет работодателя инструктаж, обучение по вопросам охраны труда, по оказанию первой медицинской помощи потерпевшим от несчастных случаев и правилам поведения в случае возникновения аварии.

Работники, занятые на работах с повышенной опасностью или там, где есть необходимость в профессиональном отборе, должны ежегодно проходить за счет работодателя специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда.

Перечень работ с повышенной опасностью утверждается специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Должностные лица, деятельность которых связана с организацией безопасности ведения работ, при приеме на работу и периодически один раз в три года проходят обучение, а также проверку знаний по вопросам охраны труда при участии профсоюзов.

Порядок проведения обучения и проверки знаний должностных лиц по вопросам охраны труда определяется типовым положением, утверждаемым специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда.

Не допускаются к работе работники, в том числе должностные лица, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда.

В случае выявления у работников, в том числе должностных лиц, неудовлетворительных знаний по вопросам охраны труда, они должны в месячный срок пройти повторное обучение и проверку знаний.

Изучение основ охраны труда, а также подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда с учетом особенностей производства соответствующих объектов экономики обеспечиваются специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области образования и науки во всех учебных заведениях по программам, согласованным со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда.

 

3

Акт по форме Н-1 составляется при несчастном случае связаном с производственным травматизмом. По результатам разследования составляется  шесть екземпляров.

 

4 Электротравма. Успех оживления зависит от быстроты оказания помощи. Особенно эффективна через 1-2 мин. после несчастного случая. Объем реанимационных мероприятий зависит от состояния пострадавшего. В первую очередь следует освободить его от действия электрического тока (выключить рубильник, вывинтить предохранитель, оборвать провод сухой палкой) соблюдая меры предосторожности. При наличии дыхания и пульса пострадавшему придают горизонтальное положение, укутывают, дают горячий крепкий чай или кофе. Следят, чтобы больной не встал, тем более не начал работать. Воздействие электрического тока вызывает заметные нарушения кровообращения и обменных процессов, а потому не исключено, что состояние пострадавшего может ухудшиться. При отсутствии признаков жизни проводят искусственное дыхание способом «изо рта в рот», непрямой массаж сердца. Реанимацию не прекращают до восстановления дыхания и сердцебиения. Госпитализация в реанимационное отделение. Транспортирование на носилках в положении лежа.

 

Билет 19

 

1 Не допускается привлечение несовершеннолетних к труду на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни, а также к поднятию и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы, в соответствии с перечнем тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, предельными нормами поднятия и перемещения тяжелых вещей, утверждаемые специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

 

Несовершеннолетние принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра.

Порядок трудового и профессионального обучения несовершеннолетних профессиям, связанным с тяжелыми работами и работами с вредными и опасными условиями труда, определяется положением, утвержденным специально уполномоченным центральным органом власти по надзору за охраной труда.

Возраст, с которого допускается прием на работу, продолжительность рабочего времени, отпусков и некоторые другие условия труда несовершеннолетних определяются законом.

 

2 Нормативно-правовые акты по охране труда - это правила, нормы, регламенты, положения, стандарты, инструкции и другие документы, обязательные для исполнения.

 

Статья 28. Разработка, принятие и отмена нормативно-правовых актов по охране труда.

Разработка и принятие новых, пересмотр и отмена действующих нормативно-правовых актов по охране труда проводятся специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по надзору за охраной труда при участии профессиональных союзов и Фонда социального страхования от несчастных случаев и по согласованию с органами государственного надзора за охраной труда.

Санитарные правила и нормы утверждаются специально уполномоченным органом исполнительной власти в области здравоохранения.

Нормативно-правовые акты по охране труда пересматриваются по мере внедрения достижений науки и техники, способствующих улучшению безопасности, гигиены труда и производственной среды, но не реже одного раза в десять лет.

Стандарты, технические условия и другие документы на средства труда и технологические процессы должны включать требования по охране труда и согласовываться с органами государственного надзора за охраной труда.

 

3 Розслідуванню підлягають нещасні випадки, що сталися:

під час проведення навчальних занять,  у тому  числі  лекцій, уроків,  занять  з  допризовної  підготовки,  лабораторних занять, спортивних,  гурткових,  позааудиторних, позакласних, позашкільних заходів,  інших  занять  та  в  перервах  між  ними  відповідно до навчальних, виробничих і наукових планів;

під час проведення позакласних,  позашкільних, позааудиторних та інших заходів у вихідні,  святкові та канікулярні дні,  якщо ці заходи  здійснюються  під  безпосереднім  керівництвом  працівника даного  навчального  закладу  (викладача,   вчителя,   вихователя, класного керівника,  майстра виробничого навчання тощо) або особи, яка призначена  наказом  керівника  навчального  закладу  за  його згодою;

під час  занять  з   трудового   і   професійного   навчання, проведення         професійних,         науково-дослідних        і дослідно-конструкторських робіт,    виробничої    та    навчальної

практики,  які  проводяться  відповідно  до  навчальних  планів  у навчальних закладах або на дільницях (територіях), що їм належать;

під час  перебування  (відпочинку)  у  студентських  загонах, таборах праці і відпочинку (оздоровчих),  шкільних лісництвах,  на навчально-дослідних ділянках тощо;

під час проведення спортивних змагань,  тренувань, оздоровчих заходів,  екскурсій, походів, експедицій, організованих навчальних закладом у встановленому порядку;

під час перевезень вихованців,  учнів,  студентів, курсантів, слухачів,  аспірантів до місця проведення заходів і назад, а також у  разі  організованого  прямування  їх  на  запланований захід на транспорті або пішки.

 

4 Утопление. Пострадавшего быстро извлекают из воды. При этом необходимо помнить, что подплывать к нему надо сзади, брать за волосы или подмышки и следить за тем, чтобы голова все время находилась над водой. На берегу пострадавшего освобождают от стесняющей одежды. Удаляют из дыхательных путей песок и воду: спасающий кладет пострадавшего животом на свою согнутую в колене ногу и энергично надавливает ему на спину – вода через рот изливается из легких и желудка.

            После этого пострадавшего укладывают на землю и, не теряя ни секунды, начинают проводить искусственное дыхание «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца до появления самостоятельного дыхания и сердцебиения. Затем пострадавшего согревают, дают горячий чай. Госпитализируют в реанимационное отделение. Транспортируют на носилках в положении лежа.

 

Билет 20

 

1

Билет 22

 

1 За нарушение законодательства об охране труда, невыполнение распоряжений должностных лиц органов государственного надзора за охраной труда юридические и физические лица, использующие в соответствии с законодательством наемный труд, привлекаются органами государственного надзора за охраной труда к уплате штрафа в порядке, установленном законом.

Максимальный размер штрафа не может превышать пяти процентов месячного фонда заработной платы юридического либо физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд.

Неуплата юридическими либо физическими лицами, использующими в соответствии с законодательством наемный труд, штрафа влечет за собой начисление на сумму штрафа пени в размере двух процентов за каждый день просрочки.

Применение штрафных санкций к должностным лицам и работникам за нарушение законов и иных нормативно-правовых актов по охране труда осуществляется в соответствии с Кодексом Украины об административных нарушениях. Лица, на которых налагается штраф, вносят его в кассу предприятия по месту работы.

Решение о взыскании штрафа может быть обжаловано в месячный срок в судебном порядке.

Средства от применения штрафных санкций к юридическим либо физическим лицам, использующим в соответствии с законодательством наемный труд, должностным лицам и работникам, определенным настоящей статьей, зачисляются в Государственный бюджет Украины.

 

2 К работникам могут применяться любые поощрения за активное участие и инициативу в осуществлении мероприятий по повышению уровня безопасности и улучшению условий труда. Виды поощрений определяются коллективным договором, соглашением.

При расчете размера страхового взноса для каждого предприятия Фондом социального страхования от несчастных случаев при условии достижения надлежащего состояния охраны труда и снижения уровня или отсутствия травматизма и профессиональной заболеваемости вследствие осуществления работодателем соответствующих профилактических мероприятий, могут быть установлены скидки к нему или надбавка к размеру страхового взноса за высокий уровень травматизма и профессиональной заболеваемости и ненадлежащее состояние охраны труда.

Расчет размера страхового взноса с применением скидок и надбавок для каждого предприятия, предусмотренных частью второй настоящей статьи, производится в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности.

Финансирование охраны труда осуществляется работодателем.

Финансирование профилактических мероприятий по охране труда, выполнение общегосударственной, отраслевых и региональных программ улучшения состояния безопасности, гигиены труда и производственной среды, других государственных программ, направленных на предотвращение несчастных случаев и профессиональных заболеваний, предусматривается наряду с другими источниками финансирования, определенными законодательством, в государственном и местном бюджетах, выделяемых отдельной строкой.

Для предприятий, независимо от форм собственности, или физических лиц, использующих наемный труд, расходы на охрану труда составляют не менее 0,5 процента от суммы реализованной продукции.

На предприятиях, содержащихся за счет бюджета, расходы на охрану труда предусматриваются в государственном или местных бюджетах и составляют не менее 0,2 процента от фонда оплаты труда.

Суммы расходов по охране труда, относящихся к валовым расходам юридического либо физического лица, использующего в соответствии с законодательством наемный труд, определяются согласно перечню мероприятий и средств по охране труда, утверждаемому Кабинетом Министров Украины.

 

3

 

билет 24

 

1

Работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в области охраны труда.

С этой целью работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, а именно:

создает соответствующие службы и назначает должностных лиц, обеспечивающих решение конкретных вопросов охраны труда, утверждает инструкции об их обязанностях, правах и ответственности за исполнение возложенных на них функций, а также контролирует их соблюдение;

разрабатывает при участии сторон коллективного договора и реализует комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня охраны труда;

обеспечивает выполнение необходимых профилактических мер в соответствии с изменяющимися обстоятельствами;

внедряет прогрессивные технологии, достижения науки и техники, средства механизации и автоматизации производства, требования эргономики, положительный опыт по охране труда и т.п.;

обеспечивает надлежащее содержание зданий и сооружений, производственного оборудования, мониторинг за их технологическим состоянием;

обеспечивает устранение причин, вызывающих несчастные случаи, профессиональные заболевания, и осуществление профилактических мер, определенных комиссиями по итогам расследования этих причин;

организует проведение аудита охраны труда, лабораторных исследований условий труда, оценку технического состояния производственного оборудования, аттестаций рабочих мест на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда в порядке и сроки, определяемые законодательством, и по их итогам принимает меры к устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов;

 

разрабатывает и утверждает положения, инструкции, иные акты по охране труда, действующие в пределах предприятия (далее - акты предприятия), и устанавливающие правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативно-правовыми актами и актами предприятия по охране труда;

осуществляет контроль за соблюдением работником технологических процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной защиты, выполнением работ в соответствии с требованиями по охране труда;

организовывает пропаганду безопасных методов труда и сотрудничество с работниками в области охраны труда;

принимает срочные меры для помощи потерпевшим, привлекает в случае необходимости профессиональные аварийно-спасательные формирования при возникновении на предприятии аварий и несчастных случаев.

Работодатель несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.

 

3 Виды кровотечений(Венозное, Артериальное, Капиллярное, Внутренее)

Венозное – кровь течет свободно , медленно, обильно. Кровь темного цвета, почти черного.

Остановка- придать конечности возвышенное положение, наложить давящую повязку ниже места травмы

 Артериальное кровотечение- кровь бьет сильным напором, кровь алого цвета.

Остановка- Наложить жгут выше места раны затянуть до полной остановки кровотечения, жгут налаживается на защищенную кожу. Зимой на 1,5 часа, летом на 2 часа. Через эти промежутки времени повязку нужно снять на 5-6 минут. Пострадавшего необходимо доставить в больницу.

Внутреннее – внешне не заметно, симптомы (бледность, холодный пот, падение давления, помутнение создания). Пострадавшего немедленно доставить в больницу.

Капиллярное- обработать асептическим раствором и наложить асептическую повязку

 

4 ЧС принято классифицировать по сфере возникновения, по характеру протекания, масштабу и степени нанесенного ущерба, а также по ведомственной принадлежности.

По сфере возникновения ЧС классифицируются как техногенные, природные, биолого-социальные и социальные, экологические и ЧС военного характера.

Техногенные ЧС могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта, изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушение техники безопасности в ходе эксплуатации объекта и др.

К биолого-социальным ЧС относятся инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных животных и поражение сельскохозяйственных растений разного масштаба.

К социальным ЧС относятся: падение воспроизводства населения, массовые беспорядки среди населения, терроризм, в различных сферах его проявления, негативная обстановка в творческих и производственных коллективах и др.

К ЧС экологического характера относят изменения состояния атмосферы, суши, гидросферы и биосферы в целом.

К ЧС военного характера относится обстановка, сложившаяся в результате ведения боевых действий на определенной территории с применением различных средств поражения.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают, как правило, в результате катастроф, стихийных бедствий и других природных явлений, вызванных как внешними, так и внутренними причинами воздействия различных сил природы на биосферу. Внешние воздействия обусловлены влиянием дальнего космоса (Галактика, Солнечная система), наложением процессов ближнего космоса (магнитосферы, атмосферы), а также процессами, возникающими непосредственно на поверхности Земли.

 

Билет 25

1

Работодатель обязан создать на рабочем месте в каждом структурном подразделении условия труда в соответствии с нормативно-правовыми актами, а также обеспечить соблюдение требований законодательства о правах работников в области охраны труда.

С этой целью работодатель обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, а именно:

создает соответствующие службы и назначает должностных лиц, обеспечивающих решение конкретных вопросов охраны труда, утверждает инструкции об их обязанностях, правах и ответственности за исполнение возложенных на них функций, а также контролирует их соблюдение;

разрабатывает при участии сторон коллективного договора и реализует комплексные мероприятия для достижения установленных нормативов и повышения существующего уровня охраны труда;

обеспечивает выполнение необходимых профилактических мер в соответствии с изменяющимися обстоятельствами;

внедряет прогрессивные технологии, достижения науки и техники, средства механизации и автоматизации производства, требования эргономики, положительный опыт по охране труда и т.п.;

обеспечивает надлежащее содержание зданий и сооружений, производственного оборудования, мониторинг за их технологическим состоянием;

обеспечивает устранение причин, вызывающих несчастные случаи, профессиональные заболевания, и осуществление профилактических мер, определенных комиссиями по итогам расследования этих причин;

организует проведение аудита охраны труда, лабораторных исследований условий труда, оценку технического состояния производственного оборудования, аттестаций рабочих мест на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда в порядке и сроки, определяемые законодательством, и по их итогам принимает меры к устранению опасных и вредных для здоровья производственных факторов;

разрабатывает и утверждает положения, инструкции, иные акты по охране труда, действующие в пределах предприятия (далее - акты предприятия), и устанавливающие правила выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда, обеспечивает бесплатно работников нормативно-правовыми актами и актами предприятия по охране труда;

осуществляет контроль за соблюдением работником технологических процессов, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, использованием средств коллективной и индивидуальной защиты, выполнением работ в соответствии с требованиями по охране труда;

организовывает пропаганду безопасных методов труда и сотрудничество с работниками в области охраны труда;

принимает срочные меры для помощи потерпевшим, привлекает в случае необходимости профессиональные аварийно-спасательные формирования при возникновении на предприятии аварий и несчастных случаев.

Работодатель несет непосредственную ответственность за нарушение указанных требований.

 

2

. Керівник навчального закладу зобов'язаний негайно  вжити заходів  щодо  усунення  причин,  що  викликали  нещасний випадок, повідомити  батькам  потерпілого  (особі,  яка  представляє   його інтереси)  і  зробити  запит висновку з лікувально-профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкодження потерпілого.

3.3. Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний  випадок,  наказом  призначає  комісію  з розслідування у такому складі:

голова - заступник керівника навчального закладу;

члени:

представник служби  охорони  праці  навчального  закладу  або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов'язки;

представники відповідного     профспілкового    органу    або уповноважені трудового колективу,  якщо  потерпілий  не  є  членом профспілки.